Informasjon

Velkommen til årets nasjonale ruskonferanse, som gjennomføres i Trondheim 18.-19.april!

Ruskonferansen arrangeres annen hvert år av St. Olavs hospital HF og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) i samarbeid med den øvrige rusbehandlingen i Midt-Norge. Tittelen på konferansen er Innenfor eller utenfor, hvor overordnet tematikk er hvordan vi sammen kan skape framtidsrettet og inkluderende oppfølging av mennesker med rus- og avhengighetstilstander.