Ikke på grunn av sine psykiske problemer eller rusproblemer, men på grunn av dårlig fysisk helse og ubehandlede somatiske lidelser. Pasientene har fram til nå fått dårligere behandling for somatiske lidelser enn resten av befolkningen.

Årsaker kan være:
– Livsstilsfaktorer som lite fysisk aktivitet, røyking og dårlig kosthold
– Underbehandling av hjerte- og karsykdom
– Pasientene får færre tilbud om somatisk utredning og oppfølging
– Det tar lengre tid fra sykdom oppdages til en eventuell operasjon

Holdninger må endres og helsefeltet må øke prioriteringen av denne målgruppen og sørge for bedre behandling og helsehjelp. Vi har mye kunnskap om hvordan fysisk aktivitet gir god helseeffekt, men flere må bidra til å tilby dette systematisk i behandling og oppfølging.

Livsstilsendringer er nødvendige, og det trengs mer forskning for å dokumentere hvilke tiltak som kan ha mest effekt for å få bedre kosthold og mer fysisk aktivitet.

Mennesker som har en ruslidelse i tillegg til alvorlig psykisk lidelse, har enda lavere forventet levealder. Forskning har vist at dersom pasienter med schizofreni, bipolar lidelse og depresjon har en samtidig ruslidelse, dobles dødeligheten.

Trening og aktivitet er inkludert i pakkeforløpet for psykisk helse og rus gjennom “Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Ernæring, fysisk aktivitet og søvn” (gjelder fra 1. januar 2019).

En oversikt over de som har erfaring med trening i behandling
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse har gjennom prosjektet “Den gode hjertebanken” undersøkt hvor og hvordan fysisk aktivitet og trening tilbys i behandling av rusproblemer og/eller psykisk sykdom. Noen eksempler kan du lese i nettbrosjyren. (PDF, 4MB)

Prosjektet “Den gode hjertebanken” ble igangsatt i 2017 med midler fra Helsedirektoratet. I løpet prosjektperioden har fagrådene for landets helseregioner fått besøk av Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, hvor temaene har vært;
– hvordan integrere fysisk aktivitet i behandlingen
– hvordan gi et mer systematisk aktivitets- og treningstilbud