Innledningsvis var arbeidet et prosjekt, men fra 2010 har ruskonsulentordningen vært en del av driften på Stavanger Universitetssykehus (SUS), med to hele stillinger. 

En WHO rapport fra 2022 viser at 5,3 prosent av alle dødsfall i verden skyldes alkohol, og for aldersgruppen 20-39 år har andelen økt til 13,5 prosent. Bruk av alkohol kan være direkte eller indirekte årsak til en rekke helsemessige og sosiale skader og en tredjedel av alle innleggelser i norske sykehus skyldes dette.

 

Et stort potensiale til å hjelpe flere

Med så høye tall på forekomst har SUS gjort det som kanskje logisk sett er det eneste rette: ansatt folk som følger opp alkoholskader. I følge Folkehelserapporten fra 2022 får kun sju prosent av pasienter med alkoholbrukslidelser behandling. Det er med andre ord et stort potensiale for flere henvisninger til rusbehandling, og et somatiske sykehus kan nettopp være en arena for å fange opp flere.

Tilbudet i Stavanger svarer ut målet om tidlig innsats mot skadelig alkoholbruk i Nasjonal alkoholstrategi (2021- 2025). Strategien understreker at kompetanse om alkoholens betydning for somatisk helse er viktig og at ansatte i somatiske avdelinger skal kunne bruke anbefalte kartleggingsverktøy for alkoholbruk hos pasienter. 

Hvordan jobber ruskonsulentene?

Lege eller sykepleier ved sengepostene sender henvisning på innlagte pasienter til ruskonsulent når de mener det er relevant. Dersom pasienten er utskrevet når henvisningen mottas får de tilbud om en poliklinisk time. I samtalene med pasientene tematiserer de pasientens alkoholbruk i relasjon til det helseproblemet pasienten er/var innlagt for. De kan ved behov henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) eller koble på kommunale tiltak. Ruskonsulentene tilpasser samtalen ut fra pasientens behov og øvrige kontakt med hjelpeapparatet.

Stort behov

Statistikk fra 2022 viser at det ble sendt hele 620 henvisninger til ruskonsulent på SUS, hvorav 50 pasienter var mindreårige. Nesten ni av ti samtaler foregår på SUS mens pasientene er innlagt (87 prosent). Andel pasienter med ukjent rusbruk var 35 prosent i 2022. Dette er en nedgang fra tidligere år i SUS, noe som kan peke på at arbeidet har hatt resultater. 

Vi gratulerer SUS med et innovativt og viktig arbeid.

Du kan lese hele årsrapporten 2022 om ruskonsulentens arbeid ved å klikke her (PDF, 930KB)

Organisatorisk plassering av stillinger: Arbeidssted er somatiske sengeposter, men stillingene har fram til september 2022 vært tilknyttet Rus, psykiatri og somatikk- teamet (RPS- teamet) i Klinikk for psykisk helsevern, barn, unge og rusavhengige, i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). Ruskonsulentordningen var en del av personalgruppen i Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse-Vest (KORFOR), og nærmeste leder var daglig leder i KORFOR. Fra september i 2022 ble ruskonsulentordningen organisatorisk flyttet til Inntak- og oppstartsteamet i ARA, som er en sentral vurderingsenhet for TSB innen Helse Stavanger sitt opptaksområde. IO- teamet har ansvar for kartlegging/utredning av behandlingsbehov. Bakgrunnen for omorganiseringen var ønske om tettere tilknytning til klinisk virksomhet.