Det er flere årsaker til det. Det er færre nyhenviste til TSB (tabell 2.5) og færre blir henvist til døgnbehandling (tabell 2.1). Det er i tråd med de føringer som foreligger, men for dem som venter på døgnbehandling er ventetiden gjennomsnittlig 77 dager mot 78 i 2013, altså en nedgang på en dag (tabell 1.1.). Fagrådet er kjent med at ventetiden varierer mye mellom ulike virksomheter avhengig av etterspørsel.

Andelen som blir henvist direkte til døgnbehandling er redusert fra 37% i 2012 til 23% i 2014. Av andelen nye pasienter i TSB ble i 2012 62% henvist til poliklinikk mens i 2014 ble 76% henvist til poliklinikk (tabell 2.7). Ved neste rapportering bør de 200 nye døgnbehandlingsplassene som ble innvilget i statsbudsjettet for 2014 ha fått full effekt og ventetiden på døgnbehandling bør være betydelig redusert.

Pr 31.12.2014 var det 1783 personer som ventet på rusbehandling, en nedgang på 19,6% fra 31.12.2013 (tabell 2.5).