Samdata
Fredag 21.september leverte Helsedirektoratet et nytt analysenotat i SAMDATA serien. Denne gang ser de på Spesialisthelsetjenesten 2013 - 2017. Rapporten viser at somatikken er vinner til tross for klare politiske krav om at rus og psykisk helse skal prioriteres. Kravene kommer i oppdragsdokumentene og i foretaksmøte til de regionale helseforetakene. Det tydeliggjøres også ved at det er 1 av 3 styringsmål fra Helseminister Bent Høie. Særlig kommer psykisk helse dårlig ut.

Den gylne regel innebærer at rus og psykisk helse skal ha høyere prosentvis vekst enn somatikken. Veksten skal ses i kostnader og i aktivitet.

I perioden 2013-2017 var veksten i somatikken 10%, psykisk helsevern 2% og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 18% står det i rapporten.

33 000 pasienter i TSB
I 2017 var det i underkant av 33 000 pasienter i TSB. Det var omtrent det samme som i 2016. Det var litt over 15 000 innleggelser fordelt på 645 000 liggedøgn. Noe flere innleggelser fordelt på samme antall døgn gir noe kortere gjennomsnittlig liggetid pr pasient. Antall polikliniske konsultasjoner er økt med 33,6% fra 2013, men bare en marginal økning fra 2016.

Veksten innenfor rusbehandling skjedde i perioden 2013-2016, særlig i 2014 og 2015. Fra 2016 til 2017 har veksten stoppet opp både i kostnader og aktivitet. Det er imidlertid variasjoner innenfor de fire regionale helseforetakene.
Variasjonene er først og fremst i hvor mange pasienter som kun mottar poliklinisk rusbehandling med lavt nivå i Helse Nord og Helse Midt og høyere nivå i Helse Vest og Helse Sør-Øst. Veksten i poliklinikk har skjedd innenfor det offentlige tilbudet. Andelen i døgnbehandling er relativt likt, men flest pr 10000 innbyggere i Helse Sør-Øst og færrest i Helse Midt.

Kostnader
Det ble brukt 5,4 milliarder på rusbehandling i 2017. Innenfor psykisk helsevern 23,7 milliarder og i somatikk 104 milliarder. Helse Vest har i perioden økt kostnadene til rusbehandling med 29% som er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet som er på 18%. Helse Midt har økt kostnadene til rusbehandling med 28%, noe som må anses som  betydelig mer enn landsgjennomsnittet.

Helse Vest har høyere kostnader pr innbygger til rusbehandling enn de andre regionale helseforetakene.

Færre unge
Andelen unge i aldersgruppe 18-22 år er det blitt færre av i rusbehandling siden 2013 med unntak av i Helse Nord. Andelen unge i aldersgruppen 23-29 år er omtrent det samme som i 2013 men også her har Helse Nord en stor økning. Helse Vest har til tross for nedgang for disse to gruppene flest unge under 30 år i behandling pr 10 000 innbygger.

Fra døgn til poliklinikk innenfor psykisk helsevern
Psykisk helsevern er den store "taperen" i perioden 2013-2017. Innenfor psykisk helsevern er døgnkapasiteten redusert med ca 400 plasser, mens poliklinikkene, målt ved personell, økte med 9% eller nærmere 600 årsverk. Aktivitetsveksten i psykisk helsevern skyldes i sin helhet mer poliklinisk virksomhet. Mer poliklinikk gir lavere kostnad pr pasient behandlet noe som kan forklare den lave veksten.

Gylne regel innfridd innenfor rusbehandling
Oppsummert er det grunn til å si at rusbehandling har hatt en høyere vekst enn somatikken i perioden 2013 til 2016 på regionalt nivå. I 2017 stagnerte veksten. I hele perioden 2013-2017 er veksten betydelig. Fagrådet slutter seg til divisjonsdirektør Geir Stene-Larsens uttalelse og følger med om nedgangen er en vedvarende utvikling.  Fagrådet mener det er viktig å opprettholde en god kvalitativ rusbehandling med minimum dagens omfang. En vekst var nødvendig da behovene i 2013 var store etter flere år hvor det hadde vært en reduksjon i tilbudet. Så minner vi på at rusbehandling utgjør i underkant av 4% av ressursene som brukes i spesialisthelsetjenesten og mindre summer gjør store prosentvise utslag.

Flere virksomheter melder om færre henvisninger i 2018 enn tidligere. Fagrådet følger med på denne utviklingen er styrt av pasientenes behov eller om det er systemet som prøver å regulere tilbudet. Derfor ser vi om det gjelder samlet eller om det er lokale forskjeller med lokale forklaringer.