I år skal det velges fire styremedlemmer og ett medlem til valgkomiteen.
2. februar sendte vi ut brev til alle medlemmene (PDF, 193KB) fra valgkomiteen, hvor de anmoder medlemmene i Fagrådet om å foreslå kandidater til de ulike vervene.

I valgkomiteen sitter Egil Atle Bremnes fra Karmøy kommune, Ruth Sødestrøm fra Solliakollektivet og Vidar Hårvik fra Marborg. Jan Gunnar Skoftedalen er sekretær for valgkomiteen.

I Fagrådets vedtekter står dette om styret; 
Styret er Fagrådets utøvende organ. Styret består av styreleder og 8 styremedlemmer. Styremedlemmene skal gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografisk spredning, tverrfaglighet, offentlige og ideelle virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet. Styret skal ha brukerrepresentasjon. Styret velger nestleder blant styrets øvrige valgte medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har

styreleder dobbeltstemme.

Forslag på kandidater sendes til valgkomiteens sekretær jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no, men ta også gjerne kontakt med valgkomiteens medlemmer hvis du har spørsmål eller har forslag til kandidater.