NRK, Dagbladet og flere andre medier og samfunnsdebattanter har den siste tiden publisert artikler og kronikker der de etterlyser en ny barnevernsdebatt. Nå engasjerer ungdommene i Forandringsfabrikken seg og vil bidra med sine innspill.

Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som innhenter og presenterer barn og unges kunnskap til politikere, fagfolk og andre med makt til å forbedre hjelpesystemer og skole. Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk innhentet kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med barnevern, justismyndigheter, psykisk helsevern og skole, og hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli bedre. Forandringsfabrikken har siden 2008 systematisk møtt 12- til 20-åringer i samlinger rundt i hele landet. Nesten 1200 barn og unge har det siste tiåret delt av sin kunnskap om barnevernet og i 2017 åpnet Forandringsfabrikken et kunnskapssenter.

Bruk av rusmidler blant barn og unge i barnevernet
- Noe er åpenbart galt når unge mennesker kraftig eskalerer sin rusbruk, og setter livet i fare, under Barnevernets omsorg skrev Dagbladet nylig på lederplass.

Barnevernet overtar ansvaret for barn og unge med vonde opplevelser i ryggsekken. Hvordan det preger et ungt menneske å være utsatt for omsorgssvikt og traumer er ikke forutsigbart og det finnes ingen eksakt fasit for hva som er riktig hjelp for ungdom i risiko. Nettopp derfor må vi stadig gjenta diskusjonen om hva vi gjør, hvorfor og hvordan.

- Bruk av rus er ofte et uttrykk for at livet er vondt, skriver Forandringsfabrikkens representanter i Dagbladet. - Når unge strever med rus, må barnevernet mer enn noen gang forstå, at det må jobbes med trygghet, i tett samarbeid med ungdommen. Det er nesten umulig å bli rusfri hvis livet ikke kjennes trygt og hvis voksne bestemmer over hodet ditt.

Vi vet mange barnevernsarbeidere forstår at handlinger vi gjør og smerteuttrykk vi viser, ikke betyr at vi er vanskelige eller syke. De forstår at når et barn eller ungdom viser smerteuttrykk, kan det være en naturlig reaksjon på opplevelser fra tidligere – eller en måte å fortelle at det ikke kjennes trygt der vi bor.
Forandringsfabrikken 

Noen må bestemme hva slags barnevern vi skal ha i Norge
Det er lett å oppfatte diskusjonen om norsk barnevern som svart - hvitt. Media roper på den ene siden om mer tvang og tilbakehold knyttet til tragiske enkelthistorier. På den andre siden har vi Sivilombudsmannen som ofte sier at det er for mye fokus på tvang og for liten grad av autonomi i institusjonene.

Vi har hatt en nedbygging av institusjonsplasser i barnevernet med en dreining mot fosterhjem og andre hjelpetiltak.  Flere gode institusjoner har ikke lenger et tilbud til barnevernsbarn. Konsekvensen kan være at sårbar ungdom ikke blir fanget godt nok opp og i stedet opplever år med rusavhengighet, mer livssmerte, flere ekstreme opplevelser og traumer før de får helsehjelp.

De vi før kunne hjelpe som barnevernsbarn, møter vi i dag som unge rusavhengige med dårlig psykisk helse... Dreiningen i retning av fosterhjem og hjelpetiltak fremfor institusjon har på mange måter vært riktig, men man har ikke klart å ivareta den mest sårbare gruppen av barn med rusavhengighet og sammensatte problemer.
Ulf Jansen, spesialrådgiver i Tyrilistiftelsen

Geografiske og regionale forskjeller
Forandringsfabrikken peker på at barnevernet ikke står for det samme over hele landet. De viser til store forskjeller i bruk av tvang og konsekvenser. Noen steder bruker de tvang ofte, mens andre steder legger de større vekt på å forstå og spørre hva som ligger bak «atferd» og rus.

- Et svært klart råd går igjen og igjen fra barn og unge. For å kunne fortelle hvordan livet kjennes og hva de trenger, må barnevernet oppleves trygt. På spørsmål om hva som gjør barnevernet trygt, er svarene forbløffende like. De voksne må kunne se bak «atferd» og handlinger og kunne nå inn til det barnet aller helst vil fortelle til barnevernet. De voksne må «grave», på ydmyke og kloke måter, for bedre å forstå hvorfor noen barn heller vil bo hjemme, selv når noe er vanskelig der.
Forandringsfabrikken

Barn og unges kunnskap forandrer Norge
Et stort utviklingsarbeid og satsing i barnevernet er "Mitt Liv" der barn og unge samarbeider med fagfolk i barnevernet og psykisk helsevern. Kunnskapen fra de med fersk erfaring fra barnevernsystemet legger grunnlag for et felles verdigrunnlag og konkrete arbeidsmåter som prøves ut.

I 2016 inviterte PsykiskhelseProffene og Forandringsfabrikken sykehus over hele landet til samarbeid om "Mitt Liv". Avdelinger på 11 sykehus samarbeider nå om å lage bedre verdier, holdninger, begreper og arbeidsmåter.

Helsehjelp framfor straff
Det politiske Norge er i ferd med å anerkjenne at rus krever behandling, ikke straff. En mykere tilnærming innebærer at man må tenke nytt om hva ansvar er, og hvordan det utøves.

Hva som er forsvarlig kvalitet er også en stor og komplisert diskusjon. Barnevernsbarn er en ytterst sårbar gruppe der staten har alt å vinne på å prioritere både forebygging og omfattende helsehjelp.