Det har vært en liten økning i antall innleggelser i TSB, men innleggelsene har kortere varighet. Antall polikliniske konsultasjoner viser ingen vekst.

Dette fremkommer i analysenotatet Bruk av tjenester i TSB som er en del av SAMDATA Spesialisthelsetjenesten. Notatet sammenligner også situasjonen i 2013 og i 2017. 2013 er ikke et tilfeldig valgt år. I 2013 var det regjeringsskifte.

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten inneholder analyser og styringsdata på utvikling og variasjon i spesialisthelsetjenesten. Analysene omfatter ressursinnsats, ressursutnyttelse, kapasitet og bruk av tjenester innen somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Formålet med analysenotatene er å beskrive utviklingen i ressurser og bruk av spesialisthelsetjenester og gi svar på sentrale helsepolitiske spørsmål.

Finansieringsordningen ISF - ingen betydning for antall konsultasjoner
Fra og med 2017 gjelder Innsatsstyrt finansiering (ISF) i poliklinisk virksomhet i TSB. Det har ikke medført flere polikliniske konsultasjoner totalt. Men det er gjort endringer i hvordan en fører gruppebehandling og der har det vært hele 200% økning fra 2016 til 2017.

Utdelingen av LAR medikament er nå holdt utenfor for å kunne sammenligne med tidligere år.

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning for somatisk spesialisthelsetjeneste og polikliniske tjenester innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. For 2018 utgjør ISF omlag 36 milliarder kroner og skal dekke 50 prosent av finansieringen.
Helsedirektoratet

Pasientrater og dekningsrater
I notatet vies dekningsrater og pasientrater stor plass. En kan jo undres på hvorfor og særlig når de sammenlignes helt ned på lokalt nivå.

Pasientrate er hvor mange pasienter som får hjelp pr 10 000 innbyggere.
Dekningsrate er hvor mange tilgjengelige plasser(innleggelser) og konsultasjoner pr 1000 innbyggere.

Denne måten å måle på er noe av grunnlaget for Magnussen-modellen (modell som fordeler inntektsrammer til HF-ene i regionen). Hva forbruker det enkelte foretak av rusbehandling, døgn eller poliklinikk? Hvor stor del dekkes opp innenfor eget sykehusområde?

Store variasjoner i tilbudet om poliklinisk behandling
Når det gjelder døgnbehandling så viser rapporten at på regionalt nivå er antall pasienter innlagt pr 10 000 innbyggere relativt likt. Når det gjelder poliklinisk behandling er det store variasjoner. Rapporten viser bare tallene og har ikke som oppgave å forklare.

Utfordringen er at vi vet at tallene brukes til å endre praksis!
De fleste sykehusområdene som hadde flest ruspasienter i 2013 har redusert antall pasienter pr 10 000 innbyggere i 2017. De fleste sykehusområdene som hadde færrest ruspasienter i 2013 har økt antall pasienter pr 10 000 innbyggere i 2017. Når det skilles opp på bostedsområder viser det store variasjoner.