Tromsø kommune har ca 72 000 innbyggere hvor nærmere 12 % eller 9000 personer har innvandrerbakgrunn. Rus og psykiatritjenesten har kommunedekkende funksjon og har seks ulike ansvarsområder/avdelinger, eksempeltvis ACT-team og avdeling for arbeid og aktivitet. Brukerorganisasjonene står sterkt i kommunen og MARBORG har vært en av organisasjonene som har samarbeidet tett med kommunen og som har egne brukerstyrte tiltak. Tromsø kommune er en av relativt få kommuner som har greid å etablere et brukerråd for rus- og psykiatritjenesten. Rådet består av fem brukerrepresentanter og to politiske representanter sammen med to representanter fra rus- psykiatritjenesten.

I disse dager inviterer kommunen og private ideelle organisasjoner til ulike arrangement der de informerer om tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus. De informerer om tiltak rundt tidligere domfelte, rusavhengige og pårørende, om hvordan de arbeider med individuell plan, lavterskeltiltak, individuell jobbstøtte, om tiltaket "Dagsjobben" og hvordan mange brukere bygger nettverk gjennom aktivitet.