I tillegg mener analytikerne at det er behov for en vridning fra langtids døgn til flere akutte plasser.

23. september presenterte analytikere en ny modell for framskrivinger i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et frokostmøte. En framskriving er noe mer enn en kvalifisert synsing for hvilke behov for helsetjenester det vil være i årene fremover. 

Modellen og rapporten er på 113 sider og er omfattende. Dette vil være et sentralt styringsdokument for de regionale helseforetakene i årene fremover. Vi anbefaler alle TSB ledere å sette seg inn i dokumentet. Det vil påvirke din arbeidsplass!

Et redskap for videre planlegging

Det var Helse- og omsorgsdepartementet ved Bent Høie som hadde bestilt arbeidet og det var Høie som innledet frokostmøtet hvor modellen ble presentert. I sin innledning sa Høie at dette materialet gir en grundig analyse og er et redskap i videre planlegging av tjenestebehovet innenfor psykisk helse og TSB.

Dette var et materiale vi manglet da vi laget Nasjonal helse- og sykehusplan.  Det er heller ikke tilfeldig at psykisk helsevern og TSB er de første områdene ut.
Bent Høie

Modellen tar utgangspunkt i aktivitetstall fra Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). For å fange opp behov for helsetjenester, er det tatt utgangspunkt i Global Burden of Disease (GBD) ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) sine estimat av prevalens av ulike psykiske lidelser i Norge.

Modellen sier noe om endringer i fremtidige behov og hvilke grupper som skal få mer eller mindre hjelp. Den skal være med på fjerne uønsket variasjon og skal ta hensyn til både demografisk og faglig utvikling.

Modellen har "hensyntatt endringsbehov i dagens tilbud for framskrivinger". Det betyr at hvis noen grupper er underbehandlet i dag, er det justert for - ellers vil skjevheten videreføres.

Hva sier framskrivingen?

For antall liggedøgn i TSB gir modellen en moderat reduksjon. For psykisk helsevern for voksne uendret nivå og en vekst i psykisk helsevern for barn og unge. Reduksjonen i TSB er beregnet til ned seks prosent. 

I tillegg vil det foregå en dreining fra langtidsplasser til mer akutte plasser. De peker spesielt på behovet for plasser til pasienter med rusutløste psykoser.

Polikliniske tjenester skal fortsatt øke og det legges opp til en økning på ca 20 prosent. Særlig er det behov for flere polikliniske tjenester til alkoholrelaterte lidelser. Innenfor den faglige utviklingen vises det til forsterket oppsøkende innsats. Det vises i den sammenheng ofte til ACT og FACT-team. 

Variasjon

Det er i dag stor variasjon mellom de ulike helseforetakene. Noe av variasjonen kan ikke forklares med fag eller geografi. Andre mener det er gode faglig grunner til at de fraviker andre. "Det er ofte i ytterkant utvikling skjer", sa en representant for et helseforetak under frokostmøtet, men møtte lite forståelse.

Vi kjenner til at det allerede i dag er et styringsparameter at "alle" skal havne på gjennomsnittet.  

Kommunenes rolle

KS har vært med i arbeidsgruppen. Ved økt kommunal innsats så vil det ble mindre behov for spesialisthelsetjenesten. Fordelingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er den samme som er lagt opp til, i tidligere dokumenter. Kommunene må utvikle tilbud til pasienter med moderate og milde behov og lavterskel, for fange opp pasienter tidlig. Spesialisthelsetjenesten skal håndtere alvorlige og moderate lidelser.

Stor arbeidsgruppe - ingen ideelle representert!

Arbeidet har vært ledet av Nikolai Møkleby fra Helse Sør-Øst og Jon Tomas Finnsson fra Helse Nord. Arbeidet ble i gangssatt februar 2020, men ble noe forsinket på grunn av pandemien, men det har bidratt til enda bedre analyser, sa Finnsson i presentasjon.

Nesten 40 personer har deltatt i arbeidsgruppen på ett eller flere møter kan vi lese i rapporten. Ingen av de ideelle aktørene innenfor TSB eller deres organisasjoner har deltatt i arbeidet.

Rapporten vil være et sentralt styringsdokument for de regionale helseforetakene i årene fremover. Vi anbefaler alle TSB-ledere å sette seg inn i dokumentet. Det vil påvirke din arbeidsplass.