Allerede som medlem i daværende sosialkomiteen i perioden 2001 - 2005 var han sentral i Stortingets arbeid med å få rusbehandling (TSB) til å bli en del av spesialisthelsetjenesten.

Han var leder av Helse og omsorgskomiteen på Stortinget i perioden 2009 - 2013 og hadde i den perioden et stort fokus på rusavhengige og rusfeltets vilkår. Han ble helseminister i 2013. Hans aller første offentlige besøk som minister var på Retretten sammen med statsminister Erna Solberg. Dette for å markere satsningen på rus og psykisk helse.

Høie har vært en god minister for rusfeltet. Vi er takknemlige for engasjementet og jobben han har gjort. Selv om han ikke kom i mål på alle områder som Fagrådet hadde ønsket, har han beredt grunnen for at neste helseminister kan fortsette et viktig arbeid. Vi ønsker han lykke til i funksjonen som Statsforvalter i Rogaland.

Jan Gunnar Skoftedalen

Både Bent Høie (2018) og Erna Solberg (2014) har vunnet Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid.

Ingen helseminister har prioritert og satt rusfeltet på kartet som Bent Høie

Gjennom to stortingsperioder og i tre valgkamper har han løftet rusfeltet fram. Høie har først og fremst lyttet til brukerne av tjenestene og arbeidet for pasientens helsetjeneste. Han har hatt tett dialog med brukerorganisasjonene, lavterskeltiltak og helseforetak og har vist god gjennomføringsevne på de innsatsområdene han har lovet.

Mange mener mye om innsatsene regjeringen har gjort og gjør for rusfeltet, men systematikken, den overordnede intensjonen om bedre helsetjenester for den enkelte, er synlig for alle.

Opptrappingsplan og fritt behandlingsvalg

Høie har gjennomført en rekke tiltak på rusfeltet. Blant annet:

  • I statsbudsjettet for 2013 ble det lagt opp til en økning på ca 200 nye døgnbaserte rusbehandlingsplasser i ideell sektor 
  • Høie gjenninnførte den gylne regel i 2014 – med krav om høyere prosentvis vekst i rus og psykisk helse enn i somatikk.
  • Fritt behandlingsvalg for ruspasienter ble innført. Ordningen er omstridt. 
  • En revidert nasjonal strategi mot hepatitter ble innført. Vi er i ferd med å nå målet med å elimiere hepatitt C.  
  • Nasjonal overdosestrategi kom i 2014 og er revidert én gang. 
  • En fem-årig Opptrappingsplan (2016-2020) for rusfeltet med hovedvekt på kommunalt rusarbeid - med en ramme 2,4 milliarder er gjennomført.  
  • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten kom i 2016.
  • Et stort antall pakkeforløp og kvalitetsregister (KvaRus) er innført. 
  • Heroinassistert behandling er besluttet og arbeidet har startet i Oslo og Bergen.

Fra straff til hjelp

At Bent Høie har holdt fast ved prioriteringen av rusfeltet er alene vel verdt stor oppmerksomhet. Han har også gått foran med et godt eksempel i det å endre standpunkt når kunnskapen har vokst. Som situasjonen i oktober 2016 der han skiftet mening om at samfunnets reaksjoner på rusbruk skal endres fra straff til helse.

På Høyres landsmøte i 2017 kom følgelig vedtaket om at «Høyre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål, og prioritere det som har størst effekt» og at «Høyre ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølging – inspirert blant annet av portugisiske erfaringer.»

Videre vedtok Høyres landsmøte å:
– Overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsesektoren.
– At Norge skal være pådriver globalt for en narkotikapolitikk bygget på helse, skadereduksjon og menneskerettigheter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa i sin landsmøtetale at han har skiftet mening vedrørende avkriminalisering fordi «organisasjonene i rusfeltet er uenig om mye, men dette er de alle enig i».

Når vi nå vet svaret på hvordan det gikk med Rusreformen er det uansett en svært viktig debatt som er satt i gang. Mange fikk røsket opp i egne holdninger og kunnskapsgrunnlag og Høie har stått støtt i stormen. Han viste gjennomgående dyp respekt for det fagfolk og brukere står sammen om, og viste også gjennomføringsevne i å endre organisering og lovverk i tråd med det han lover.

Vi har høye forventninger til ny helseminister! Vi ser fram til godt samarbeid både med ministeren, departementet, og helse- og omsorgskomiteen. Vi håper Høies prioritering har gitt inspirasjon og også vekker et sunt konkurranseinstinkt i å overgå alt det han har fått til. 
Jan Gunnar Skoftedalen