Departementene har via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i den forbindelse stilt sterkere krav til barnevernets ungdomsinstitusjoner om å spisse sin kompetanse på psykisk helse og rus. Kravene har blant annet vært å ha lege og psykologspesialister tilgjengelig. Intensjonen er god, men en logisk konsekvens er at døgnprisen har blitt høyere. Fagrådet har den siste tiden fått innspill fra flere virksomheter som forteller at Bufdir har avvist anbud med begrunnelse i at institusjonsplassene har blitt for dyre, - at institusjonene har for høye lønnsutgifter. Institusjonene har med andre ord først gjort som Bufdir har stilt krav om, for i neste omgang bli avvist fordi tilbudet blir for dyrt. En rekke aktører beskriver bekymring rundt dagens anbudssituasjon.

Kvalitetskravene fra Bufdir til de tjenestene som institusjonene skal tilby er høye, og Bufdir skriver på sine nettsider at "Kvalitetskravene er forankret i tilgjengelig kunnskap om barns behov og er de samme krav som stilles til Bufetats institusjoner... Barn som gis et tilbud i barneverninstitusjon har store og komplekse behov. Dette stiller høye krav til kompetanse. Flere av barna har utviklet store traumer som følge av vold og overgrep og mange har utviklet store og omfattende problemer, inkludert rusmisbruk".

Sett fra kommunenes ståsted er ungdom med rusproblemer allerede en hodepine når det gjelder pris og valg av tiltak. Egenandelen for kommunene når det gjelder ungdom under 18 år er på ca 750 000 kroner i året, når de plasseres etter barnevernlovens §§ 4-24 og 4-26. Egenandelen er null kroner når ungdom over 18 år får rusbehandling etter spesialisthelsetjenesteloven. I en trang kommuneøkonomi er det fare for at vurderingene om best tiltak for den enkelte ungdom under 18 år, kan tape mot andre prioriteringer. Det har vært et sterkt fokus på tidlig intervensjon i rusfeltet i mange år og den nye opptrappingsplanen har tiltak knyttet til ungdom med rusproblemer som eget satsningsområde. Opptrappingsplanen sier at den vil: "Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig".

Private kommersielle aktører øker i omfang og får stadig flere avtaler med kommuner og også helseforetak. Er dette en ønsket vei som ikke er kommunisert tydelig i overordnede strategier eller er dette et tilfeldig resultat av byråkratiske uklarheter? Enkelte kommersielle private har andre krav til ansettelser og et svakere ansettelsesvern. De kan derfor tilby tjenester til en annen prislapp.

Er det slik at rusfeltet mister verdifull kompetanse som er opparbeidet i tunge institusjoner, - og at dette handler om byråkratiske systemer som jobber på tvers av hverandre? Kravene til kvalitet og kompetanse på den ene siden og anbud med krav til lav pris på den andre?

Fagrådet foreslår at Bufdir inngår langsiktige avtaler med private ideelle aktører for ungdom under 18 år med rusproblemer. I dag beskriver flere virksomheter problemer knyttet til konkurranse mellom institusjonene. Konkurranse kan fremme utvikling, men kan også hemme forutsigbarhet, samarbeid og utveksling av gode erfaringer.

Fagrådet ber om at regjeringen fjerner den kommunale egenandelen for ungdom under 18 år med rusproblemer, slik at de får samme mulighet og tilgang på rusbehandling som ungdom over 18 år.