Sykehustalen gjennomgår de mål Helse- og omsorgsdepartementet har for de regionale helseforetakene og som kommer frem i Oppdragsbrevet til de 4 regionale helseforetakene.  Høie vektlegger i sin tale at det er pasientenes helsetjeneste som er den overordnede prioriteringen. "Ingen ting om meg uten meg" er ett av slagordene. Men han er tydelig på at pasientenes helsetjeneste krever kompetente og engasjerte ansatte og ledere. Ledernes rolle vektlegges av Høie og han viser i sin tale flere gode eksempler fra ulike deler av helsevesenet.

Høie er nå den Helseministeren som har sittet lengst i den rollen og det er ingen tvil om at den kursen som han startet med i 2013 holder han fast ved. Det gjør også at sykehustalen er i tråd med tidligere taler og styringsmålene for 2017 er lik dem som gjaldt i 2016. Delmålene er endret og særlig vil Høie at arbeidet med å redusere tvangsbruken innenfor psykisk helse prioriteres. Gjennomsnittlig ventetid er nå redusert til 65 dager og Høie setter som mål at den reduseres til 60 dager i 2017.

Høie har 3 styringsmål til de regionale helseforetakene:
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

I dag er det mange rusavdelinger ved de lokale  helseforetakene som ikke opplever at de prioriteres i tråd med signalene fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Flere melder om kutt i 2017, blant annet Sykehuset Innlandet, Helse Stavanger og Sykehuset Telemark. Høies svar er at veksten måles på regionnivå.
Fagrådet følger med på hvordan utviklingen lokalt skjer og tar gjerne i mot tilbakemeldinger om hvordan rusbehandling prioriteres i ditt helseforetak.