SERAF ble tildelt midler til å lede evalueringen etter en åpen konkurranse med flere deltakere. Prosjektet skal gjennomføres sammen med en stor og svært kompetent partnergruppe bestående av; Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus, Bergen Addiction Research (BAR)  i Helse Bergen, Center for Rusmiddelforskning (CRF) ved Århus Universitet og brukerorganisasjonen proLAR Nett.

Regjeringen har besluttet å starte et prøveprosjekt i Oslo og Bergen for heroinassistert behandling i Norge, med oppstart i løpet av 2020. Prosjektet skal foregå i fem år.

I tillegg til å evaluere prosjektet skal det drives følgeforskning.
"Følgeforskningen skal skal planlegges nærmere i løpet av høstsemesteret og vil inkludere komplementære metoder, basert på intervjuer med pasienter, pårørende og behandlere og baseres på både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodikk", skriver Seraf på sin nettside. Seraf skriver videre "Kjernen i prosjektet, slik vi vurderer det, er å bidra til å fremskaffe ny kunnskap om nytten av denne nye behandlingsformen i Norge."

Fagrådet er glad for at brukerperspektivet er ivaretatt i evalueringen gjennom brukerorganisasjoen proLAR Nett.