Fagrådet arrangerte denne uka en informasjonsdag om musikkterapi i rusfeltet sammen med Kompetansesenter rus - Oslo.

Informasjonsdagen var knyttet til anbefalingen om bruk av musikkterapi som terapeutisk tilnærmingsmåte i ny retningslinje for rusbehandling. Musikkterapi er også anbefalt som støttebehandling i ny retningslinje for avrusning.

Kunnskap om hva musikkterapi er, og ikke minst informasjon om noen av erfaringene som er gjort i rusfeltet så langt, ble presentert.

Den nye retningslinjen for rusbehandling skriver følgende om musikkterapi: «Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og pasient. Musikk kan skape gode muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk, og for å arbeide med sosial angst, motivasjon, selvforståelse, rusfrihet og annen personlig vekst. Mestringsopplevelser er sentrale i musikkterapien, og kvalitativ forskning viser at med god tilrettelegging og oppfølging kan mange brukere ta musikken med seg ut av terapirommet og inn som en mestringsressurs i hverdagslivet. Musikkterapi kan foregå i både kommunen, spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen. Den kan være en del av et individuelt forløp, og som tiltak i gruppeterapi eller i åpne grupper. Terapien må utføres av personer med godkjent utdanning innen musikkterapi.»

Innledere på informasjonsdagen var professor ved Norges Musikkhøgskole og leder for senter for musikk og helse Gro Trondalen, musikkterapeut i Tyrili og Fredrikstad kommune Daniel Løset Kristiansen, masterstudent i musikkterapi Gisle Fuhr (tilknyttet S.T.O.L.T prosjektet i Alna bydel), musikkterapeut ved Lovisenberg sykehus, DPS Tøyen Hans Petter Solli med erfaringskonsulent og artist Angelica Kjos, og masterstudent i musikkterapi tilknyttet støttesenteret mot incest Ingeborg Rudland Næss.

Deltakerne var ledere og ansatte ved ulike institusjoner og kommunale og ideelle virksomheter som Borgestadklinikken,  Marcus Thranes hus, Vestli rehabiliteringssenter og Blå Kors Slemdal. I tillegg var Fylkesmannen i Oslo og Akershus representert ved seniorrådgiver Stig Nygård.

Kunnskap, erfaringer og sterke historier ble presentert. Spesielt inntrykk gjorde musikken og budskapet fra Diva og doktor'n, Angelica Kjos og Hans Petter Solli. De kommer tilbake på Fagrådets nasjonale rusfagkonferanse 14.-15. September. 

Flere virksomheter bekrefter at de drøfter ansettelser av musikkterapeuter. Professor Brynjulf Stige fra universitetet i Bergen understreket målet om å gjøre tilbudet om musikkterapi mindre vilkårlig på landsbasis. Per i dag er det uberettiget variasjon og geografisk lotteri hvorvidt en pasient får tilbud om musikkterapi eller ikke. Borgestadklinikken var en av dem som var tydelige på at de i tråd med retningslinjene ønsker å etablere musikkterapi som et fast tilbud på minst en av sine avdelinger. De ville også starte et samarbeid med Norges Musikkhøgskole om  masterprosjekter. Samarbeid om masterprosjekter er åpent for alle virksomheter og de kan kontakte praksiskonsulent Rita Strand Frisk eller professor Gro Trondalen ved Musikkhøgskolen i Oslo, - eller professor Brynjulf Stige ved UiB for prosjekter i Bergen.

Seniorrådgiver hos fylkesmannen i Oslo og Akershus Stig Nygård bekreftet samarbeidet med KoRus-Oslo og understreket viljen til å prioritere stimuleringsmidler til musikkterapi, som en del av opptrappingsplanen og for å styrke implementeringen av anbefalingene i retningslinjene. Han oppfordret virksomheter til å planlegge 2017 og 2018 og å søke midler.