Utviklingen kan skyldes flere forhold mener Folkehelseinstituttet:

  1. Ungdom bruker generelt mindre narkotika enn før. Siden årtusenskiftet har ungdom og unge voksne rapportert stadig lavere forbruk av både alkohol og narkotika. Forskerne har mange forslag til forklaringer på det reduserte forbruket.
  2. Det kommunale hjelpeapparatet fungerer bedre enn tidligere og fanger  i stadig større grad opp barn og unge med dårlige oppvekstforhold og negative livshendelser. Forhold som gir økt risiko for rusmiddelbruk og atferdsproblemer. Det finnes dessverre ingen studier av om det kommunale hjelpeapparat har blitt bedre.

Forskningsfunnene er omtalt i den nye nettrapporten Narkotika i Norge. Rapporten omtaler bruk av alle typer narkotika i Norge, konsekvenser av narkotikabruk, omtale av tiltak og behandling. Innholdet i rapporten ble tidligere publisert i den årlige rapporten Rusmidler i Norge.

Narkotika i Norge inneholder blant annet tall om narkotikabruk i Norge, cannabisbruk blant ungdom, problembruk av narkotika, narkotikalovbrudd og behandling i spesialisthelsetjenesten.

Hvor mange personer som bruker de ulike rusmidlene er heftet med stor usikkerhet. Rapporten anslår at det er ca 9000 personer som har et høyrisiko problembruk av opioider.
Folkehelsesinstituttet framhever fire forskningsfunn som antyder at stadig færre nordmenn begynner med heroin:

  1. Bare ti prosent av nye pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) hadde diagnosen opioidavhengighet i 2017. Totalt utgjorde likevel denne pasientgruppen nesten halvparten av alle pasienter i behandling for rusmiddelproblemer.
  2. Det var ingen ventelister til legemiddelassistert behandling rettet mot personer med heroinavhengighet i 2017.
  3. Færre tar heroin med sprøyte viser spørreundersøkelser blant personer med risikofylt narkotikabruk. Undersøkelsene er gjort i sju norske byer i 2013 og 2017.
  4. Heroin som dødsårsak blant narkotikautløste dødsfall har sunket fra 50 prosent til cirka 30 prosent på ti år.

Frykter Fentanyl vil gi mer bruk og flere overdoser
Rapporten forteller at et høyere antall enn de som bruker heroin, bruker en kombinasjon av ulike narkotiske stoffer og beroligende legemidler. Avhengighet av cannabis var også en vanligere diagnose enn ren opioidavhengighet blant nye pasienter. I flere andre land har både det sterke opioidet fentanyl og fentanylanaloger blitt blandet inn i heroin, eller distribuert som egne stoffer. Det har skapt en etterspørsel som har ledet til stor vekst i både bruk og overdoser. I Sverige ble det over tre år registrert 349 dødsfall som kan kobles til slike stoffer!

Les mer fra rapporten her