Fagrådet får stadig nye meldinger om at rådmennene i sine budsjettforslag kutter i rustiltak. Sist ut er Fauske kommune i Nordland og Drangedal kommune i Telemark. I Drangedal foreslås det at prosjekt Tippen ikke videreføres. Kommunen sparer 600 000 kroner. Tippen er å regne som et ettervernstiltak for brukere som har vært innlagt i rusbehandling eller i psykiatrisk avdeling. Rådmannen i Fauske foreslår å redusere Rus og psykisk helse med 5,5 årsverk og herunder legge ned lavterskeltilbudet/møtestedet Tunet. Så langt Fagrådet har brakt på det rene er det kun økonomiske grunner som er oppgitt som begrunnelse for forslagene.

Fagrådet undres om det er rå spekulasjon med rusfeltets brukere i potten. Spekulasjonen skjer i både store og små kommuner. Kan det være slik at rådmennene foreslår reduksjon i drift av rustiltak for så å "reddes" av midlene bevilget i Opptrappingsplanen? En slik tankegang vil i beste fall gi en "status quo" og ikke den massive satsningen som regjeringen har lagt opp til. Fagrådet er bekymret.  Dagens rapporteringssystem fanger ikke opp hvorvidt midlene brukes slik regjeringen forventer på et tidlig nok stadium.

På Fagrådets høringskonferanse 22.januar kommer fagsjef Rune Bye i Kommunens Sentralforbund (KS) for å forklare hvorfor overføringene til kommunene bør gis som frie midler og ikke øremerkes. KS er av den oppfatning at frie midler gir det beste tilbudet. Fagrådet har ment at øremerking er nødvendig i opptrappingsperioden, gjerne etter den modell som ble brukt under opptrapping for psykisk helse. Til høringen kommer også fagleder Frode Andvik fra Fjell kommune/NAV Fjell for å vise hvordan det er mulig for en kommune å satse på rusfeltet.