Tar vi nok hensyn til dette når vi arbeider med forebygging og rusbehandling?

"Forskning har påvist høyere rusbruk blant personer med homofil identitet og homoseksuell erfaring enn blant dem som har en heterofil identitet og erfaring. Det er en overhyppighet både når det gjelder bruk av rusmidler og selvmordsrelaterte problemer og psykiske problemer. Både bakenforliggende psykiske problemer og et høyt forbruk av alkohol er risikofaktorer for skjevutvikling".
Fra bekymring til handling, en veileder om forebygging på rusområdet, Helsedirekoratet

Snakker vi om seksualitet, kjønn og identitet i rusbehandling?
Den nasjonale faglige retningslinjen for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (2016) anbefaler at “Behandling bør tematisere en mulig sammenheng mellom seksuell orientering og rusmiddelproblematikk“.

Mennesker med homofil eller lesbisk orientering har generelt fått større aksept i Norge, men hvor tolerante er vi egentlig? Retningslinjen sier: “I behandlingssituasjoner generelt vil antatt heteroseksuell orientering hos pasienten ofte bli tatt som en selvfølge. Mange vil derfor ofte unnlate å være åpne om sin seksuelle orientering. Det foreslås at behandleren tematiserer pasientens seksuelle orientering”.

Vi vet for lite om hvordan praksis er på dette området og vi setter stor pris på å få høre erfaringer fra både behandlingssteder og folk med rusproblemer.

Flertallet av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt) lever gode liv. Samtidig viser nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser en overrepresentasjon av helseplager og risikofaktorer, skriver Foreningen Fri på sin nettside - som gjennom "Rosa kompetanse helse og sosial" tilbyr kurs for helsevesenet om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis.

Kim Friele var  leder av Det Norske Forbundet av 1948, den første norske homoorganisasjonen. Arbeidet til forbundet førte blant annet til den endelige opphevingen av straffeloven § 213 som kriminaliserte homoseksuelle handlinger mellom menn, og at «homofili» ble strøket som psykiatrisk diagnose i 1977.

Rusmidler og sex
Alkohol og illegale rusmidler senker terskelen for usikker sex. Illegale rusmidler som amfetamin og kokain kan også gjøre en mindre sensitiv for smerte. Ved analsex kan dette øke sannsynligheten for å få små sår som igjen øker sannsynligheten for overføring av seksuelt overførbare infeksjoner.

Regelmessig bruk av rusmidler i forbindelse med sex kan også føre til vansker med å ha sex uten rus, noe som igjen kan forsterke avhengighetsfølelsen. Dette kan igjen føre til et høyere forbruk av rusmidler.

En del homofile tilhører en subkultur med mye alkohol, og også bruk av andre rusmidler. I visse undergrunnsmiljøer, særlig i storbyer, har det vokst frem en praksis der bestemte rusmidler kombineres med sex, gjerne gruppesex og gjerne over lengre tidsrom.

Chemsex - is the use of any combination of drugs that includes crystal methamphetamine, mephedrone (and other cathenones) and/or GHB/GBL – specifically for the purposes of gay sex.
David Stuart

I Norge har aktivister organisert seg i Chemfriendly, - en gruppe som jobber med skadeforebyggende for personer som bruker rusmidler i kombinasjon med sex. Gruppen består av aktivister fra HivNorge, Helseutvalget, Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Hepatitt-C klinikken, PION og likepersoner. Flere har fagbakgrunn som sykepleiere og vernepleiere, og noen arbeider innen rusfeltet. Navnet Chemfriendly er valgt for å vise at budskapet ikke skal være pekefinger, men rett fram informasjon om rusmidler og hvordan man ruser seg på en sikrest mulig måte.

Det er ofte kombinasjoner av ulike rusmidler Chemfriendly er bekymret for. De ønsker at miljøet har mest mulig info om hva de ikke skal blande av rus, hvordan de skal forebygge infeksjoner, og at andre vet hva de skal gjøre hvis noen tar en overdose.

Kunnskap i helsevesenet
Et universelt utformet helsevesen fordrer at helsearbeidere har tilstrekkelig kompetanse om ulike pasientgrupper. Vi vet at kjønns- og seksualitetsmangfold i svært liten grad blir tematisert i utdanningene våre, og mangelen på kunnskap og faglig språk fører til at mange opplever det som utfordrende å skulle snakke om dette i møte med pasientene sine.

I Norge er det få behandlingssteder som har integrert seksualitetsmangfold i sine tilbud. Kirkens Bymisjon, A-senteret i Oslo er en av de få som i 2017 startet et korttids gruppetilbud for homofile menn. Vi håper erfaringer fra dette og lignende tilbud blir løftet fram slik at behandlingen for rusproblemer for denne pasientgruppen kan bli bedre.

Les mer:
Kjønns- og seksualitetsmangfold i rusbehandling

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold 

Pride House: Chemsex and sexwork