Det er ikke bare blant folk flest, men også hos helsepersonell. Derfor hadde Korus Sør med fagansvarlig Tommy Sjåfjell et mål om å gi helsepersonell i kommunale helsetjenester kunnskap og verktøy til å møte problematikken bedre.

I overkant av 100 ansatte fra mange ulike kommuner, spesialisthelsetjenesten og ulike deler av tjenesteapparatet var til stede i Sandefjord. Ny kunnskap ble delt og konkrete forslag til hvordan en skal snakke om det ble gitt.

Gledelig var det også at konferansen bar lite preg av moralisme som lett sniker seg inn i samtaler om alkohol. I større grad ble det gitt eksempler hvor en så sammenhenger mellom pasientens helseproblemer og deres alkoholvaner, som ikke ses på som et problemfylt eller skadelig bruk.

Få blir spurt om sine alkoholvaner
Torgeir Gilje Lid fra Korfor i Helse Stavanger har gjennomført flere undersøkelser blant fastleger og kun 16,8 prosent av pasientene blir spurt om sine alkoholvaner. Legene snakker lett med sine pasienter om aktivitet, kosthold, røyking og stress, men altså i mindre grad om alkohol. Legene spør om alkohol når det er klinisk relevant, svarer de. Det betyr i praksis at det skjer når skaden/legebesøket kan knyttes direkte til alkohol. Det er også slik at jo eldre du er, jo lavere blir sjansen for at du blir spurt. Hvorfor er det slik?

Hodet tenker fra der føttene står!
Fred Rune Rahm, Seniorrådgiver og lege Korus Sør

Mange av innlederne pekte på alkohol som noe "alle" bruker. I dag er det ca 90 prosent av den voksne befolkningen som drikker alkohol. Da kan vi ikke snakke om "dem og oss", som mange i større grad gjør med illegale rusmidler.

Mange sykehusinnleggelser med alkohol som årsak
En betydelig andel av sykehusinnleggelsene på somatiske avdelinger skyldes alkohol og ofte som bakenforliggende årsak. Mellom 20 - 30 prosent er et tall som går igjen. Nathalie Idsøe har arbeidet som ruskonsulent på somatisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus i 10 år og gav eksempler på innleggelser hvor bruk av alkohol kan knyttes til helseplagene pasienten ble innlagt for.

Som tjenesteyter skal du være mer til nytte enn hygge!
Titti Huseby, tidligere seniorrådgiver Korus Sør

Hvorfor er det så vanskelig å ta opp bruk av alkolhol i samtaler med pasienten eller brukeren. Det er mange barrierer sier Huseby og nevner noen:
- redd for å ta feil
- redd for å miste relasjonen
- redd for brukeren/pasientens reaksjon
- redd for egen reaksjon

Det er nødvendig å utforske og utfordre både enkeltpersoner og fellesskap på den funksjonen alkoholbruken spiller i deres/våre liv, sa Sverre Nesvåg fra Korfor. - Skal vi gjøre det på en troverdig måte må vi anerkjenne de positive opplevde gevinstene.

Når vi anerkjenner de positive opplevde gevinstene, alkoholens rolle i brukerens kontekst og vi åpner for en likeverdig dialog kan ta den vanskelige samtalen, sa han.

Tips til praktisk tilnærming:
Utforske pasientenes egne opplevelser av sammenhengen mellom bruk av alkohol og helseplagene.
Informere om mulige sammenhenger mellom bruk og plager samt om behandlingsmuligheter.
Følge opp med en enkel handlingsplan sammen med pasienten. Det kan være å teste ut en "hvit" måned.