Alle Helse- og omsorgsdepartementets underliggende etater/instanser inngår i dette og endringene skal skje raskt. Beskjeden om dette kom til SIRUS 5.desember og allerede 15.februar skal det foreligge forslag til alternativ organisering.

For rusfeltet er det nok en gang et eksempel på hvordan det spesifikke rusfokuset fjernes. rusfeltet organiseres bort og legges inn under andre. Tidligere er egne rusforskningsprogrammer fjernet og nå forsvinner muligens også SIRUS som eget selvstendig institutt. Fagrådet mener det er viktig at SIRUS består som eget selvstendig institutt og kan drive forskning på spesifikke rustema videre. Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan og ikke en uavhengig forskningsinstitutt. Det kan frata forskningen den uavhengigheten den er avhengig av.

De oppgir følgende hovedgrunner for hvorfor dette er uheldig: 

  •  Forskningsmessig frihet og uavhengighet
  •  Prioritering av forskningstema
  •  Forskningens tilgjengelighet
  •  Åpenhet og tilgang til bibliotektjenester
  •  Økonomiske betingelser
  •  Byråkrati, effektivitet og organisering
  •  Rusmiddelfeltet «organiseres bort»