Fagseminaret samlet nærmere 100 personer og hadde tittelen; Fra forskning til bedre praksis. Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, var invitert til å si noe under tittelen "Ruspolitisk brytningstid og fremtidens rusforskning".

Kraftig reduksjon
Seraf har i løpet av disse 10 årene blitt en stor leverandør av kunnskap gjennom mer enn 35 doktorgrader, en rekke forskningsprosjekter og kunnskapsoppsummeringer. Men i fremtiden blir det nok færre publikasjoner da den økonomiske støtten fra Forskningsrådet forsvinner.

Seraf har gjennom 10 år mottatt 10 millioner i året til sitt arbeid. Fra 2019 blir den borte. Da er det grunnbevillingen på 4,5 millioner som skal finansiere driften. Det har medført at færre doktorgrader og mindre forskning som ikke er finansiert av andre, vil bli gjennomført de neste årene.

Hva har Seraf levert gjennom 10 år?
Seraf er en sentral kunnskapskilde innenfor LAR i Norge og mye forskning er gjort på det området. Leder for Seraf, Thomas Clausen (bildet), var i sitt innlegg tydelige på at forskningen har bidratt til å endre praksis i LAR. Det å kunne dokumentere at deltakelse i LAR gir lavere risiko for dødsfall enn å stå utenfor har bidratt til at nesten ingen skrives ut av LAR mot sin vilje.

Forskningen på Seraf har også vært en viktig kunnskapsleverandør til Nasjonal overdosestrategi og til Oslo kommune gjennom kartlegging av alle overdosedødsfall i Oslo over en periode frem til 2011. Linn Gjersing, nå Folkehelseinstituttet, tok sin doktorgrad på dette temaet. Så fulgte en håndfull av  prosjektene Seraf har vært involvert i;

  • LAR-legemidler i svangerskap: Resultater for kvinner og deres barn og brukernes erfaringer
  • Medikamentutprøvning og kunnskapsutvikling; Naltrekson i LAR før, nå og i fremtiden
  • Nalokson nesespray; fra lite evidens til kameratredning i 30 kommuner
  • Kunnskap om rus blant innsatte og kriminalomsorgens intervensjoner i dag
  • Økning i forskrevne opioider: Hvordan kan nasjonale populasjonsbaserte registre bidra til å forebygge en opioidepidemi?
  • Rus og eHelse: Persontilpasset hjelp til endringsmotivasjon og tilbakefallsforebygging på mobil, nettbrett og PC

Brukermedvirkning i forskning
Seraf har gjennom de siste årene involvert brukere i større grad i forskningen. Det visste også seminaret hvor flere brukerrepresentanter deltok i presentasjon av de ulike prosjektene. Flere, deriblant professor Edle Ravndal, var tydelig på at det har styrket kvaliteten i det forskningsarbeidet som er gjort.

Avslutningsvis hadde seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Martin Blindheim, og leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen, noen mer eller mindre gode betraktninger om rusforskningens betydning i dag og i fremtiden. Begge var enige om betydningen av et solid kunnskapsgrunnlag når faglige råd skal gis eller når ruspolitikk skal utformes.

Fagrådet gratulerer Seraf med 10 års jubileum og rusfeltet ønsker oss mye god forskning av høy kvalitet også de neste 10 årene.