Recovery, eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv selv om en har problemer eller lidelser.

Steinar Trefjord og Christel Dahl har nylig skrevet en ny veileder for ansatte i Mestringsenheten i Sandnes kommune. Sandnes kommune har jobbet over tid med å komme fram til recovery som faglig plattform.  Sandnes kommune ble i 2015 tildelt kommunerusprisen. Kommunerusprisen deles ut av rusbehandlingen i Midt-Norge og Kommunesektorens organisasjon for å sette fokus på det gode og viktige arbeidet som gjøres på rusfeltet rundt om i landets kommuner. Man ønsker å synliggjøre den viktige oppgaven de kommunale tjenestene har med å legge til rett for gode oppvekstkår og sørge for et folkehelsearbeid som sikrer god helse og en frisk befolkning.

Recoverytenkningen passer godt til Sandnes kommunes visjoner og verdier  og målet er at den nye veilederen skal utfordre og inspirere de ansatte, både til egenutvikling, til godt samarbeid og - ikke minst - til gode tjenester og samarbeid med brukerne. "Poenget med en felles faglig plattform er å bli bevisst på hvorfor vi gjør det vi gjør, få inspirasjon, hjelp til å gjøre mer av det som er bra - og å slutte med praksis som ikke virker", skriver Trefjord og Dahl i veilederen.

Enhetens hovedmål er å hjelpe brukerne til å mestre dagliglivet best mulig. Blant metodene de bruker for å jobbe recoveryorientert er Motiverende intervju og Åpen dialog.

Sammenstilling av mange studier, hvor brukere er intervjuet, har resultert i at fem sentrale prosesser trekkes fram som viktige for mange i deres recoveryprosess (Leamy, Napha 2012):

  • Samhørighet (tilhørighet/deltakelse - være en del av samfunnet)
  • Håp (optimisme om framtiden, tro på muligheter for bedring/endring)
  • Identitet (utvikle positivt syn på seg selv uavhengig av sykdom)
  • Mening
  • Selvhevdelse/Empowerment (makt, myndighet og ansvar i eget liv. Mestre symptomer)

I recoveryprosesser kan det skje endringer i holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter. Ikke minst skapes tro på muligheter for endring, og håp om bedring, selv med de begrensningene som lidelser forårsaker. Personlig recovery kan handle om å bli frisk fra sykdom, men like mye om å mestre livet med de belastninger som rus- og/eller psykiske problemer utgjør.