TSB har den største %vise veksten i kostnader, årsverk og aktivitet. Den gylne regel er et politisk styringssignal fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie om at psykisk helse og rus skal ha større % vekst enn somatikk og ble gjeninnført i 2013. Totalt ble 30 158 pasienter behandlet i spesialisthelsetjenesten for TSB. Det er ca 750 personer flere enn i 2013.

I 2014 hadde TSB en kostnadsvekst på 5,2% , mens somatikk hadde 4,2% og psykisk helsevern 0,7%. Antall årsverk økte med 5,5% innenfor TSB, 3% i somatikk og 1,2% i psykisk helsevern. Aktivitetsveksten var også størst i TSB med 5,1% i døgnbehandling hvor somatikk hadde 0,4% og psykisk helsevern 2,5%. I poliklinikk hadde TSB 7,3% vekst og somatikk 3,5% og psykisk helsevern 5,1%.

Liggetiden i døgnbehandling TSB er snaue 43 dager i snitt noen som er en nedgang på en dag fra 2013. I statsbudsjettet for 2013 ble det lagt opp til en økning på ca 200 nye døgnplasser. Det har de regionale helseforetakene i all hovedsak fulgt opp. Det er 194 nye plasser hvorav 156 kom hos private avtalepartnere og 38 hos de offentlige helseforetakene. Helse Sør-Øst er den flinkeste i klassen som har overoppfylt antall plasser som var i oppdragsbrevet.

Slik sett går utviklingen i riktig retning og særlig gledelig er det kompetanseøkningen var sterk innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i perioden 2010-2014, hvor det ble ansatt 72 prosent flere leger, 29 prosent flere psykologer og 35 prosent flere sykepleiere. Nå er det imidlertid viktig at også det sosialfaglige perspektivet i endringsarbeidet vedlikeholdes og styrkes.

SAMDATA er i stor grad en kvantativ rapport og en % vis større økning er bra. Men vi skal være klar over av TSB bruker omtrent 4% av det som totalt brukes på spesialisthelsetjenesten. SAMDATA sier også lite om kvaliteten på den behandlingen som gis. Det må følges opp på andre måter men tallene fra SAMDATA  viser mengden pasienter som etter utskrivelse fra rusbehandling har ny innleggelse innen 365 dager. Uavhengig av type rusbehandlingsinstitusjon gjelder behovet for reinnleggelse ca 40 % av pasientpopulasjonen. Tallene gir klar tilbakemelding om at pasientforløpene ikke er gode nok. Mengden svingdørspasienter er for stor og rusfeltet har store forventninger til hva den nye opptrappingsplanen inneholder av tiltak og ressurser knyttet til nettopp denne utfordringen. 2,4 milliarder til kommunene med fokus på bolig og aktivitet er det grunn til å tro vil redusere antall reinnleggelser. Derfor haster det med plan og penger.