I tillegg har hun et stort organisasjons/frivillighets- og samfunnspolitisk engasjement. Fra august 2016 har hun ledet Blå Kors, Divisjon Behandling med ca 700 ansatte (500 årsverk).

Blå Kors Divisjon Behandling hadde i 2016 avtale med helseforetakene om 270 døgnplasser og ca 30.000 polikliniske konsultasjoner og er den største ideelle aktøren i Norge som driver rusbehandling og behandling for spilleavhengighet innen spesialisthelsetjenesten. Blå Kors har fire virksomheter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, fordelt på ni lokasjoner i sju fylker.

På Rusfeltets Ruspolitiske seminar 12. mai vil Janka Ekrem Holstad ta utgangspunkt i rammene for, og de praktiske konsekvensene av, opptrappingsplanen og samhandlingsreformen. Er kommunene klare til å ta ansvaret spør hun. - Hvorfor utfordret Samhandlingsreformen i somatikk så mange kommuner, mer enn den ser ut til å utfordre kommunene innen rus og psykiatri? Hva trenger egentlig rusfeltet av styringsvilje fra politikerne og hvordan kan rusfeltet styrke politisk påvirkning?

"Politikk og fag – ikke på lag? Organisering uten politisk styring?" er Janka Ekrem Holstads overskrift til Rusfeltets Ruspolitiske Seminar 12.mai.

Vi ser vi fram til et forfriskende og sterkt seminar!