Det store antall påmeldte bekreftet temaets viktighet. Arrangørene var Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland og Kompetansesenter rus - region øst. En bredde av innledere var invitert, Helsetilsynet, brukerspesialister, institusjonsledere og kommuneansatte.

-Vi må ikke glemme forebygginga!
sa påtroppende Fylkesmann i Innlandet Knut Storberget i sin åpning av konferansen. -Mye politikk er satt inn for å avspore, vi kan ikke bare reparere, men må også forebygge. Men Bent Høie skal ha ros, vi har hatt alt for mye strafferett i forhold til rus, sa han.

Storberget ble etterfulgt av en entusiastisk statssekretær, Maria Jahrmann Bjerke, som blant annet understreket den gyldne regel for helseforetakene - med andre ord prinsippet om at psykisk helse og rus skal ha større vekst enn somatikken.

Situasjonen i  Sykehuset Innlandet er som kjent en annen, med nedskjæringer og nedleggelser - noe statssekretæren unnlot å problematisere. Dette skapte frustrasjon blant tilhørerne og Jahrmann Bjerke fikk klar tilbakemelding i første pause av deltakerne. Helseforetakene har sin egen definisjonsmakt. Ut fra hvordan helseforetakene er organisert har ikke engang helseministeren instruksjonsmyndighet - han kan kun «oppfordre til». Dette reagerer rusfeltet kraftig på.

HURRA for de glade gråsoner
Enhetsleder av ambulant akutt-team i Sykehuset Innlandet, Liv Jerven, oppfordret kommunene til å fortsette å ha uteskoene på og oppsøke folk der de er. Hun har sett at mange kommuner har økt byråkratiseringen knyttet til hjelpetiltak. Glippsonene mellom spesialist og kommune blir mer sårbare, sa hun. -Vi må øve oss på å si HURRA for de glade gråsoner. Vi må hjelpe hverandre og ikke bare skyve fra oss ansvaret så snart vi får muligheten.

FACT i alle kommuner
Hedmark er det første fylket, som Fagrådet er kjent med, som er i prosess med å etablere FACT i alle sine kommuner. Hedmark er også nytenkende og innovative i sitt ønske om å utvikle rurale FACT team. I Oppland er også mange av kommunene med i arbeidet med forprosjektene. Gjøvik presenterte sitt arbeid og leder Anne Kathrine Kroken sa: - Å jobbe oppsøkende gir virkelig virkelig mening. Jeg har tidligere vært med på å avslutte folk i spesialisthelsetjenesten som ikke møtte. Folk som rett og slett var for dårlige til å møte. De som trengte oss mest. Det var en dårlig følelse. FACT er viktig!

FACT er en tilpasning av ACT-modellen. ​ACT står for Assertive community treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

Fagrådet - representert i tre innlegg
Fagrådet var invitert i kraft av tre ulike funksjoner til konferansen. Nestleder i styret og stiftelsesleder for Tyrili, Anders Dalsaune Jansen, holdt innlegg om overgangene mellom institusjon og kommune "Når rusbehandling er en fest hvor alle er invitert". Han la vekt på hva pasientene i behandling sier at de trenger hjelp til - foruten hjelp til avhengighet; psykisk helse, karriere og jobb, bolig, fysisk helse, familie og nettverk. Rett og slett livet etter behandling. Stiller vi de rette spørsmålene, spurte han. -Leter vi etter svar på rett sted og er vi villige til å gjøre noe annet? Vi må holde i stafettpinnen og være verdens beste gavePAKKE, var hans oppfordring til deltakerne.

Rådgiver Torhild Kielland bidro i bandet Halmstrå som hadde et "annerledes foredrag om recovery". En forståelsesreise gjennom håp, identitet, mening, mestring og tilhørighet krydret med melodier og tekster som understreket budskapet. Gjesteartist i bandet var Sagatun brukerstyrt senters nyansatte musikkterapeut Adrian Wangberg Drøsdal som også fortalte om hva musikkterapi er og hvorfor musikkterapi er et viktig bidrag i rusbehandling og i kommunale tilbud.

Leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen, hadde innlegg om institusjonenes plass i fremtidens rusfelt. Vi har i dag 33 000 pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og ca 1900 behandlingsplasser, sa han. -Vi har ca 641 000 oppholdsdøgn fordelt på ca 170 ulike institusjoner. Han trakk frem alt som nå påvirker rusfeltet og utviklingen videre; økonomiske modeller, sentralisering, strengere krav til "varme senger" og flere pasientrettigheter.

Fagrådet takker for invitasjonene og for en god konferanse.