De som sitter nederst ved bordet skal løftes frem. Rusfeltet skal prioriteres og feltet skal prioriteres nå. Høie forventer at allerede  i 2014 skal ruspasienter få et bedre tilbud, for helseministeren understreker at det er pasienten som skal stå i fokus. Pasientene, brukerne og pårørende skal være like viktig som fagfolk i utviklingen av helsetjenesten. "Mangel på prioritering av rusfeltet kan umulig være ut fra en vurdering av pasientens behov" understreket Høie.

 

Tilbudet er ikke godt nok og ventetiden er for lang for ruspasienter. Ruspasienter venter lenger enn de orker slik at motivisjonen forsvinner sier Høie.

 

Den gylne regel gjenninføres dvs at rus og psykisk helse har større prosentvis vekst enn somatikk.

 

Det skal komme en opptrappingsplan for rusfeltet, men feltet skal IKKE settes på vent i påvente av en opptrappingsplan. Arbeidet med planen skal skje samtidig som feltet utvikles. De regionale helseforetakene skal kjøpe 200 nye behandlingsplasser hos ideelle aktører. En vesentlig del av disse skal være langtidsplasser De regionale helseforetakene skal bruke den kapasiteten i dagens avtaler og så raskt kjøpe hos andre. Han vil videre at det skal være et tilbud om terapeutisk samfunn (TS) i alle regioner.

 

 

Fritt behandlingsvalg innenfor rusfeltet vil Høie skal være på plass fra 2015, forslag om lovendring skal ut på høring i løpet av året.

 

Talen bærer preg av et sterkt ønske og en vilje til å prioritere ruspasienter i helsevesenet. Nå handler det om gjennomføringskraft fra den politiske ledelsen og den administrative delen i helseforetakene slik at viljen blir omgjort til god praksis for dem det gjelder, pasientene.

 

 

Les talen her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/minister/taler-av-helse--og-omsorgsminister-bent-/2014/sykehustalen.html?id=748853 ...