• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Tradisjonen tro holdt Helse- og omsorgsminister Bent Høie sin sykehustale i starten av januar. Dette var hans tredje tale og for tredje gang holdt han talen på Rikshospitalet. For tredje gang var Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon invitert og var tilstede. Sykehustalen er statsrådens styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Denne gangen brukte Høie mye av tiden til å fortelle hva som er levert på de punktene han vektla i 2014. Fremdeles er målet å bygge ut pasientenes helsetjeneste. Mye godt har skjedd innenfor helsefeltet hvor ventetiden går ned og færre pasienter venter. Høie understreket særlig at ventetiden innenfor rusbehandling har gått ned med mer enn 2 uker og fremdeles skal ventetiden ned. Den gylne regel som skal gi større prosentvis vekst i rus og psykisk helse opprettholdes. Fritt behandlingsvalg som startet 1.november 2015 har Høie store forventninger til.

Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene skal også forbedres. Opptrappingsplanen for rusfeltet er en av flere planer og meldinger som skal bidra.

Rusavhengige skal også få pakkeforløp slik det skal utvikles innenfor psykisk helse. Allerede neste uke starter Helsedirektoratet arbeidet med pakkeforløp innenfor rus og psykisk helse. Det har vært underkommunisert at pakkeforløpet innenfor psykisk helse inngår også TSB. Dette arbeidet vil Fagrådet be om å få delta i.

Helseministeren var tydelig på at helsevesenet ikke kan forvente like stor økonomisk vekst i fremtiden og må arbeide annerledes og ta i bruk nye metoder og teknologi. Til tross for det mener Fagrådet at de store kutt som mange rusavdelinger har fått i 2016 må reverseres skal en sikre de styringsmål Helse- og omsorgsminister Bent Høie gav sykehusene i sykehusplan 2016.

Hele talen kan du finne her..