Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre møtte Actis, Preventio, Akan og Rusfeltets hovedorganisasjon samlet. Vestre ønsket innspill på hvordan vi kan sikre tilgjengelige helsetjenester og god folkehelse. Fra Rusfeltets hovedorganisasjon møtte styreleder Kine Haugen, styrets nestleder Eva Brekke og leder Jan Gunnar Skoftedalen.

 

 

 

 

Møtedeltakerne sammen med Jan Christian Vestre

God kunnskap

Vestre er forholdsvis fersk som ny helseminister, men viste god situasjonsforståelse for de utfordringer som rusfeltet står i. I sin innledning snakket han om våre bekymringer knyttet til reduksjon av døgnbehandlingsplasser, de nye overdosetallene, Rushåndhevingsutvalgets rapport, regjeringens rusreform med mer.

Møte med Helse Sør-Øst

Helseministeren sa også i sin innledning at han har tatt initativ til et møte mellom paraplyorganisasjonene og Helse Sør-Øst allerede førstkommende mandag (24.juni).
- når det er ulike oppfatninger om fakta, så er det ikke annet å gjøre enn å møtes og se hverandre i øyene sa Jan Christian Vestre og anmodet organisasjonene om å prioritere møtet.

Sammenstemte organisasjoner

Organisasjonene var i all hovedsak enig om bekymringene som er på rusfeltet. Vektleggingen var ulik, men bekymringene var de samme.
Rusfeltets hovedorganisasjon hadde hentet innspill fra medlemmene, og vi hadde fått mange gode innspill som vi overbrakte til helseministeren. 

Rusfeltets hovedorganisasjon gav i sitt innlegg uttrykk for at vi har 15-16 ulike momenter som er viktig for å sikre gode og tilgjengelige helsetjenester. Vi måtte prioritere, (klarte neppe det i tilstrekkelig grad), men noe av det vi vektla var:

Rus angår alle, men rammer urettferdig.
Rusfeltet er variert, komplekst og tverrfaglig.
Vi som jobber der trives og gjør en forskjell i menneskers liv.
Det er mangler og utfordringer mange steder, det handler om mye om ressurser og ta i bruk etablert kunnskap. Men det er behov for å styrke klinisk forskning på rusfeltet. Det brukes i dag for lite penger til rusforskning. 

Organisering og samhandling
Institusjonene opplever å bli møtt ulikt på objektive kriterier i de ulike helseregionene.

Samhandling på tvers er for dårlig og hindrer deling av gode ideer.
Vektleggingen på 60% pris og 40% kvalitet i det pågående anbudet i Helse Sør-Øst

Barn og unge
Tjenestene er for fragmenterte
Drive kunnskapsbasert forebygging.
Etablere TSB ung med integrerte tjenester og må gis et innhold som er tilpasset

Helsetjenester i fengsel må styrkes og er pr i dag, slik at innsatte ikke får tilstrekkelig tilgang på helsetjenester.

Overdosedødsfall må reduseres
Nasjonal overdosestrategi må reetableres. Vi er ikke så opptatt av navnet.
Naloksonutdeling må utvides til ordinære apoteker og gis alle som mottar sterke smertestillende.
Veiledere/prosedyrer for evaluering av overdosedødsfall.

Opprettholde døgnplasser av god kvalitet
Vi må sikres differensert tilbud av nødvendig lenge i hele landet. Med differensiert tilbud menes også type metodisk tilnærming, lengde, størrelse på institusjon osv.

Styrke tilbudet til ROP pasienter
Vi vet at integrert behandling er "riktig" for denne pasientgruppen. FACT fungerer godt, og må videreutvikles.

I tillegg fikk vi uttrykt vår bekymring for blant annet de pårørende situasjon, brukermedvirkning, erfaringskonsulenter og brukerstyrte sentre.  

Avslutningsvis gav vi uttrykk for at vi gjerne bidrar overfor statsråd Vestre i det videre arbeid. Våre medlemmer sitter på unik kunnskap som kan benyttes.