Selv om det er mange år siden rusfeltet er blitt berørt i Revidert Nasjonalbudsjett er det nok flere som hadde  forventninger om en videre satsning og justering i RN.  Slik ble det i hovedsak ikke direkte, men mer indirekte gjennom en felles presentasjon av RN og en egen kommuneproposisjon hvor det i 2015 skal settes av 400 millioner til styrking bla.a. av kommunalt rusarbeid.   Det skal også føre til at det brukes 200 millioner ekstra til helsesøster og skolehelsetjenesten noe som er et godt forebyggende tiltak

I tillegg blir det  i  RN satt av midler til utprøving av fritt behandlingsvalg for å redusere ventetider og øke pasientenes valgfrihet. Og der er rusfeltet sammen med psykisk helse først ute som piloter i utprøvingen til beste for våre pasienter som har faktisk ventet lengst når de kommer til behandling i dag. At kommunene også slipper delfinansiering av sykehusopphold og dermed får behovlde mer av egne helsemidler kan i beste fall føre til at det blir mulig med flere oppfølgingstiltak inne også rusfeltet der hvor millionene har gått til å dekke helseforetakenes utgifter i somatikken.

 I RN sies det at bevilgningene til kommunene i 2015 vil øke med 4,5-5 milliarder. Det aller meste vil være frie midler og det innebærer i beste fall en mindre økning av de 384 millionene som er øremerket til rustiltak i 2014. Fagrådet har tidligere ment at det beløpet bør minimum dobles i statsbudsjettet for 2015.  Det vil si ved neste budsjett-messige korsvei.

Regjeringen øker dessuten satsningen på utleieboliger til de som faller utenfor boligmarkedet sier kommunalminister Jan Tore Sanner i kommuneproposisjonen. Og presiseres at unge og barnefamilier skal prioriteres høyt. Det er bra, barn skal ha gode og trygge bomiljø. Men tallene forskningssjef Evelyn Dyb viste under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar 6. mai er at 3 av 5 bostedsløse er rusavhengige og de fleste er menn. Fagrådet har i budsjett og Stortingsmeldingskommentarer bedt om at det organiseres etablering av 800 boliger årlig for å møte det store behovet for egnede boliger i rusfeltet. Forslaget fikk bred støtte i Stortinget av de som i dag sitter i regjering eller er støttepartier til denne. Da venter vi mer oppgaver til kommunalminister Sanner når Opptrappingsplanen for rusfeltet skal utmeisles

Forslaget i RN om å bytte tobakkskvoten med økning i alkoholkvoten virker noe unødvendig og litt uforståelig ut fra det vi vet om skadevirkningene av økt tilgjengelighet og forbruk. Fagrådet har tidligere tatt til orde for at tax-free-ordningen bør avskaffes til fordel for et regulert Vinmonopol.