Oppdatering 01.04.22: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti stemte mot forslaget, som dermed ikke ble vedtatt.

Flertallet i Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget hadde i sin innstilling sagt nei til representantforslaget, fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ola Elvestuen, Sandra Bruflot, Sveinung Stensland, Bjørnar Moxnes, Seher Aydar, Kristoffer Robin Haug, Rasmus Hansson, Marian Hussein og Torgeir Knag Fylkesnes, om å gjennomføre rusreformen.

Med rusreformen menes her regjeringen Solbergs forslag om å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika til eget bruk - som ble behandlet i Stortinget i forrige periode.

Debatten foregikk med kjente argumenter fra de ulike partiene og det var lite undring fra både tilhengere og motstandere av avkriminalisering. 

Rettsvesenet argumenterer for senket straffenivå 

Uavhengig av det som skjer på Stortinget pågår en parallell og mer offensiv prosess i rettsvesenet. Forrige uke skrev Rus&Samfunn/rus.no at straffereaksjoner for rusavhengige lå på bordet hos Høyesterett via ankebehandlingen av tre saker som alle dreier seg om straff for besittelse av narkotika til eget bruk. "Vanligvis er det forsvareren som ber om lavere straff. Nå argumenterer også påtalemyndigheten for at straffenivået bør senkes betydelig", skriver Guro Kulset Merakerås på rus.no.

Så selv om politikerne ikke blir enige om en rusreform ser det ut til at rettspraksis og beslutninger knyttet til straffereaksjoner likevel er i stor endring. Med én eller flere dommer fra Høyesterett, der ulike typer saker blir sett i sammenheng, blir dette en ny rettesnor for dommere over hele landet. 

Gjennom en rekke domsavgjørelser og en kjennelse i Høyesterett er det fastslått at avgjørelser og straffeutmåling bør være i samsvar med nyere praksis og det rådende synet på straffereaksjoner for rusavhengige. 
Guro Kulset Merakerås

Hva ønsker regjeringen? 

Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte nei under Stortingets behandling i juni 2021, men i Hurdalsplattformen skriver de at regjeringen ønsker at:

Personer med rusavhengighet skal møtes med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner. Samtidig vil regjeringen gå imot en generell avkriminalisering av narkotika.
Hurdalsplattformen side 63

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kunne forrige uke ikke svare Dagbladet på hvilke kriterier som vil bli lagt til grunn for å vurdere om noen har store nok rusproblemer til å slippe straff. Kjerkol sier at «helseproblemer skal bli møtt med helsehjelp, og kriminell atferd har vi straffeloven til å ta seg av». Mer konkret er det personer med «omfattende og alvorlig rusproblematikk og avhengighet» som skal få straffefritak.

Dilemmaer på rekke og rad

Dilemmaene er fortsatt hvordan vi som samfunn skal reagere på alle dem som er på stadiet før avhengighet og ikke minst de unge som er i risiko for stigma og utenforskap gjennom å bli straffeforfulgt. 

Regjeringen har gode intensjoner, men har feil oppskrift, mener opposisjonen. De peker på det de mener er regjeringens hypotese om at straff virker for alle som ikke har en tung avhengighet, noe forskningen referert i NOU 2019:26 Fra straff til hjelp, sterkt tilbakeviste.

Kjerkol sier imidlertid til Dagbladet at forebyggings- og behandlingsreformen som legges fram neste år, skal bygge på oppdatert kunnskap og innspill fra relevante aktører. En av regjeringens viktigste prioriteringer er å redusere sosial ulikhet, blant annet gjennom å styrke "vår felles helsetjeneste", sier ministeren.

Akkurat dette siste poenget løfter vi på ruspolitisk seminar 5. mai. Regjeringen skroter "pasientens helsetjeneste" til fordel for "vår felles helsetjeneste". Hva betyr det for rusfeltet? Reduserer vi ruspasientenes valgmuligheter og overlater mer makt og myndighet til systemet og fagfolkene? Eller vil endringen bidra til bedre pasientflyt og mer effektiv bruk av ressurser?

Sett av dagen 5. mai til Ruspolitisk Arena på hotell Bristol i Oslo sentrum og få med deg dagskonferansen med ulike perspektiv, refleksjoner og debatt om den nye regjeringens planer for rusfeltet.

Se program og påmelding ved å klikke her.