Fagrådet er stolt over å presentere et bredt og solid program for konferansen som har fått tittelen "Et samlet rusfelt – recovery next exit".

Tyrili har fått oss til å tenke annerledes, sa tidligere justisminister Knut Storberget i 2010 da han besøkte Tyrilis 30 års jubileum. Sammen med seks andre voksne, ett barn og seks elever startet Ulf Jansen Tyrili i 1980. I 2015 kunne Tyrili tilby 168 avtaleplasser fordelt på sju enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo og Skien. De har et eget avrusningstilbud på Kampen i Oslo og et behandlingsteam i Oslo fengsel for menn og Bredtveit fengsel for kvinner.

Ulf Jansen har i 36 år arbeidet for et ubyråkratisk og fleksibelt tilbud for unge mennesker med rusproblemer. Han har vært leder og primus motor i utviklingen av Tyrilistiftelsen både når det gjelder innhold og organisering, og har i alle disse årene arbeidet direkte med elever/brukere. Jansen har fått flere utmerkelser for sitt arbeid, blant annet Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid og Kongens fortjenestemedalje i sølv.

Forsker og stipendiat Turid Wangensteen er godt i gang med sitt doktorgradsarbeid på Høgskolen i Lillehammer om barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer (2015-2019). Tidligere har hun blant annet undersøkt og intervjuet elever i Tyrili etter at de hadde sluttet eller trappet ned LAR-behandlingen. Funnene har vakt oppsikt fordi halvparten av pasientene opplevde nedtrappingen som helt uproblematisk - stikk i strid med bildet som ofte er tegnet både i behandlingsapparat og i media de siste årene.

Relasjoner og brukermedvirkning – grobunn for muligheter og endringsoptimisme? er Ulf Jansen og Turid Wangensteens overskrift på Fagrådets rusfagkonferanse 14.-15. september i Oslo.

Fagrådet deler ut både pris for godt rusfaglig arbeid og pris for godt ruspolitisk arbeid på konferansen. Konferansens hovedtema er å vise bredde og kvalitet i hva et samlet rusfelt får til av godt rusfaglig arbeid. Som vanlig på Fagrådets konferanser er spennvidden stor og innlederne gode. Det vil være parallelle miniseminarer hver dag med felles overskrift – dette får vi til!

Konferansen avholdes i Oslo, Radisson Blu Scandinavia hotell, Holbergs plass, og kommer rett i etterkant av Fagrådets Jubileumsmarkering 13. september på det Norske Teatret.