Helsedirektoratet inviterte mandag 6. februar til rådslag knyttet til et foreløpig utkast til pakkeforløp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette var tidlig i prosessen og Helsedirektoratet fikk honnør for å invitere til innspill så tidlig blant annet fra direktør ved avdeling for rusmedisin ved Helse Bergen Else-Marie Løberg.  Dagen ble ledet av Britt Elise Bakstad og Gabrielle Welle-Strand (bildet). Fagrådet deltok med leder Jan Gunnar Skoftedalen og rådgiver Torhild Kielland. I tillegg var to av Fagrådets styremedlemmer tilstede; Vidar Hårvik fra MARBORG og Trude Lønning fra Sandnes kommune. Trude Lønning har også deltatt i arbeidsgruppen bak utkastet til pakkeforløp.

115 frammøtte bidro med innspill på:
- Hvordan oppleves helheten i TSB Pakkeforløp?
- Bidrar TSB Pakkeforløp til bedre brukermedvirkning?
- Bidrar TSB Pakkeforløp til mer sammenhengende forløp?
- Gir TSB Pakkeforløp mulighet for individuell tilrettelegging?
- Bidrar TSB Pakkeforløp til bedre samhandling mellom aktuelle aktører i spesialisthelsetjeneste og kommune
- Bidrar TSB Pakkeforløp til god informasjon og økt forutsigbarhet for pasientene.

De frammøtte kom også med innspill på begrepsavklaringer, større grad av  pårørendeinvolvering, byråkratiske utfordringer, problemstillinger knyttet til lange behandlingsforløp og om det bør være forskjell på pakkeforløpene i store og små helseforetaksavdelinger og kommuner. Det er ingen tvil om at innspillene viser at det er en vei å gå før pakkeforløpet er ferdig, men så skal heller ikke pakkeforløpet for TSB tas i bruk for 1.april 2018 i følge planen.

Tommy Sjåfjell fra A-larm og Line Eikenes fra RIO ledet en egen bolk om pakkeforløp vil sikre og styrke brukermedvirkning. Mange brukerorganisasjoner uttale seg. Utfordringen er ikke det å lage gode føringer, men å implemente dem fastslo Sjåfjell. Vidar Hårvik fra MARBORG understreket at Pakkeforløp MÅ starte og slutte i kommunen, ikke i TSB som det nå legges opp til. "Pasientene gis alt for mye ansvar for selv å gjøre eller velge de riktige tingene, lenge før de er klar for dette - og uten at TSB tar inn over seg hva avhengighet egentlig er. Altså.. brukermedvirkning langt inn i idiotien" sa Hårvik til stor applaus.

Helsedirektoratet tar også imot skriftlige innspill fram til 10. Februar, til gwe@helsedir.no