• Vi åpner scenen tirsdag 13. august klokka 09.00 og avslutter torsdag 15. august klokka 17.30. Vertskapsansvaret for Åpen Russcene har Rusfeltets hovedorganisasjon sammen med Tyrili, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.
  • Du finner oss på taket av Tyrili Arena midt i Arendal sentrum (gå opp den bratte bakken foran den røde steinkirka. På toppen (før svingen) ser du teltet på din høyre hånd). 
  • Alle arrangementene er gratis.
  • Som i fjor har vi proffe lydfolk med oss. De vil hjelpe oss med god lyd på taket, men også perfekt streaming. Alle arrangementene streames på de ulike organisasjonenes Facebook-sider eller YouTube-kanaler. 

 

Program Åpen Russcene: 

Vi gjør oppmerksom på at arrangementene vil oppdateres kontinuerlig.
 
Tirsdag 13. august

9.00 - 10.00 RUSFELTET I LIMBO - HVILKE AMBISJONER HAR POLITIKERE FOR RUSFELTET?
Arrangør: Vertskapet for teltet: RHO, Tyrili, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen

Rusfeltet er blitt satt på vent i denne perioden. Regjeringen skrev i Hurdalsplattformen at de skulle kommed med en forebygging- og behandlingsreform. Så langt har vi ikke sett noe til den. Fritt behandlingsvalg er avviklet og antall døgnbehandlingsplasser reduseres kraftig i denne perioden. Regjeringen har satt ned et rushåndhevingsutvalg som skal se på hvordan rusavhengige kan gis hjelp fremfor straff. Samtidig ser vi flere land diskuter regulering av cannabis. Hva mener egentlig partiene om ruspolitikken? Hva vil de? Forstår de utålmodigheten? 
Medvirkende:
Even A. Røed, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Sandra Bruflot, Stortingsrepresentant, Høyre
Hadle Rasmus Bjuland, KrFU leder og vara til Stortinget, Kristelig Folkeparti
Jan Gunnar Skoftedalen, Leder, Rusfeltets hovedorganisasjon

10.30 - 12.00 OVERDOSE: DET ANGÅR ALLE
Arrangør: KORUS
I  fjor døde 363 mennesker av overdose. Det er det høyeste tallet på 23 år. En mamma, en far, en sønn, en datter, en bestemor, en venn. Det er nært, det berører mange og det angår «folk flest».  

Da den nasjonale overdosestrategien ble lansert i 2014, handlet det om heroin. Nå, ti år etter, ligger en kommunal overdoseforebyggende pakke ute på høring, og virkelighetsbildet har endret seg dramatisk. Stadig flere dør av reseptbelagte medikamenter. Nye og ukjente stoffer dukker oftere opp på det illegale markedet, og behovet for effektive varslingsmetoder har blitt større. For å møte behovet jobbes det nå med en nasjonal overdose-app, og flere får opplæring og tilgang til bruk av neseprayen nalokson. 

Sammen med Helsediektoratet, løfter vi temaet overdose i to faginnlegg med påfølgende debatt:

Overdose på blå resept
Hvorfor dør stadig flere av reseptbelagte medikamenter, og hva kan vi gjøre for å forhindre en overdosepidemi?

Med livreddende hjelp i baklomma
En ny overdose-app skal bidra til tidlig varsling om farlige stoffer i omløp. Sammen med økt tilgang til nalokson er målet å redde flere liv. 
Medvirkende:
Bjørn Runar Foss Sodeland, redaktør korus.no, KORUS sør
Morten Møller Olsø, rådgiver, KORUS Midt
Silje Finstad, rådgiver, KORUS Oslo
Helsedirektoratet

 

 

12.30 - 13.30 NYE TANKER OM RUSBEHANDLING
               - perspektiver fra bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet
Arrangør: RHOs nettverk av bruker og pårørendeorganisasjoner

På rusfeltet kjemper sterke krefter om definisjonsmakten over hva som er god rusbehandling. Noen vil tilbake til lange døgnopphold, noen vil beholde status quo og andre ønsker å tenke nytt innhold i nye fleksible rammer. Landets største bruker- og pårørendenettverk på rusfeltet inviterer til debatt om hvilke innovative grep som må til for å skape bedre behandlingsresultater.
Innledning ved A-larm, proLAR Nett og FHN.
Medvirkende:
Sandra Bruflot, Stortingsrepresentant, Høyre
Even Røed, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Tommy Sjåfjell, Faglig rådgiver, A-larm
Ida Olsen, Faglig leder, proLAR Nett
Arild Knutsen, Leder, Foreningen human narkotikapolitikk
Asbjørn Larsen, Nestleder, RIO
Michael Lindholm, Generalsekretær, Ivareta
Emil Engebretsen, Brukerrepresentant, Normal Norge
Ordstyrer: Jan Gunnar Skoftedalen 

14.00-15.00
Arrangør: RIO

16.00 - 17.00 EN BEDRE PSYKISK HELSE - BRUKERE, PÅRØRENDE OG PROFESJONER SAMMEN!
Arrangør: NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR), Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende og Etterlatte innen Psykisk helse og ROP-lidelser (LPP), Norsk psykologforening, Norsk Psykiatrisk forening (Npf)

Brukere, pårørende, profesjoner og politikere i debatt om en bedre psykisk helse. 
Medvirkende:
Espen Gade Rolland, Leder, NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)
Ole-Marius Minde Johnsen, Landsleder, Mental Helse
Anna Cecilie Jentoft, Landsstyreleder, Landsforeningen for Pårørende og Etterlatte innen Psykisk helse og ROP-lidelser (LPP)
Lars Lien, Leder, Norsk Psykiatrisk forening (Npf)
Håkon Kongsrud Skard, President, Norsk psykologforening
Inviterte politikere

Onsdag 14. august

09.00 - 10.00 
Arrangør: Fotballstiftelsen

11.00 - 12.00 ER KOMMUNENE DE NYE SPESIALISTENE?
Arrangør: Velferdsetaten, Oslo kommune

I takt med at antall døgnplasser og oppholdstid i spesialisthelsetjenesten går ned flyttes ansvar og oppgaver over til kommunen. Behandling er ikke lenger forbehold spesialisthelsetjenesten, men også blitt et kommunalt ansvar. Hva er egentlig kommunal rusbehandling? Hva skal vi med spesialisthelsetjenesten? Representanter fra kommune, spseialisthelsetjeneste og kompetansesenter deler sine perspektiver i samtale om temaet.  

Anders Dalsaune Jansen, Avdelingsdirektør, Velferdsetaten, Oslo kommune
Anna Sabina Soggiu, Fagkoordinator, Korus Oslo 
Trude Lønning, Leder psykisk helse og rus, Sandnes kommune

13:00 - 14:00 UNGDOM, UTENFORSKAP OG RUS
Arrangør: Rusfeltets hovedorganisasjon, Tyrilistiftelsen, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen

Har ung alder en betydning for å motta en likeverdig helsetjeneste i Norge?
Det er slått katastrofe alarm på Barnevernet, hva skjer nå?
Hvordan skal samfunnet og hjelpeapparat sikre «innenforskap»»?
Hvem skal redde de som hjelper de unge?
Det trengs mer en landsby for å oppdra et barn!
Medvirkende:
Even A Røed, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Sandra Bruflot, Stortingsrepresentant, Høyre
Turid Wangensten, Forsker, Tyrili
Janne Olise Raanes, Avdelingsdirektør, Kirkens bymisjon
Ordstyrer :Johannes Heggland, ass generalsekretær, Kirkens bymisjon

14:30 - 15:30 UTENFORSKAP OG INNENFORSKAP - SAMTALE MELLOM OLIVER LOVRENSKI OG MARIA KJOS FONN
Arrangør: Rusfeltets hovedorganisasjon, Tyrilistiftelsen, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen
I 2023 brakdebuterte Oliver Lovrenski med boken "Da vi var yngre" om vennskap, sorg, rus og overlevelse i dagens Oslo. Maria Kjos Fonn feirer 10-års jubileum som forfatter,  et forfatterskap som har kastet et helt spesielt lys over bruk av rusmidler, medavhengighet, vold og traumer. Nå møtes de - for første gang, til en samtale om identitet, rus og oppvekst, ledet av Torhild Kielland.

16.00-17.00 GJØR SAMFUNNET FOLK MED RUSAVHENGIGHET TIL UNDERMENNESKER ELLER MEDMENNESKER?
Arrangør: Tyrilistiftelsen

Tyrilis forsknings- og utviklingsavdeling har gjennomført en spørreundersøkelse hvor de har kartlagt synspunkter på rus, avhengighet og behandling – i befolkningen generelt, blant helsepersonell og blant medarbeidere på rusfeltet.
Hvor villig er vi til å ønske personer med rusavhengighet velkommen som naboer, kjærester eller folkevalgte politikere? Og mener vi det er slik at rusavhengige alltid vil være bare en joint eller en shot unna å havne ut i rus igjen?

Tyrili FoU presenterer sentrale funn fra undersøkelsen, før et panel bestående av representanter for brukerorganisasjonene, politikken, media og forskning på menneskerettigheter møtes til debatt om hvordan våre holdninger og handlinger kan føre til henholdsvis utenforskap eller medborgerskap. Debatten ledes av Hanne Lorimer Aamodt, fagleder i Tyrili.

Torsdag 15. august

9.00 - 10.00 RETTSSIKKERHETEN PÅ AVVEIE: KAN VI STOLE PÅ STATENS METODER I TRAFIKKONTROLLER FOR NARKOTIKASAKER?
Arrangør: Preventio

De senere årene har vi sett en rekke alvorlige kriser innenfor rettsstaten og justismyndighetene. I 2023 alene har vi blitt vitne til en rekke avsløringer som har rystet tilliten til systemet: Rolleforståelsesutvalget rapport om deres metoder og samhandling med private ruspolitiske organisasjoner. Riksadvokaten og Norges institutt for menneskerettigheter sine rapporter som dokumenterer tusenvis av årlige lovovertredelser og menneskerettighetsbrudd begått av politiet mot personer som bruker rusmidler. Kriminalomsorgsdirektoratet som avdekket at de over flere år har praktisert bøtefengsling som rammet tusenvis av personer. Vi har også sett flere frifinnelser av personer som har blitt feilaktig dømt på grunn av politiets forsømmelser i etterforskningssammenheng. Disse avsløringene viser at problemene ikke bare ligger hos politiet, men er større rettssvikter og kriser hos justismyndighetene. Dette lærer oss at vi ikke kan ta for gitt at dagens praksis nødvendigvis er riktig og rettferdig.

 

- Er metodene politiet bruker i trafikkontroller forskningsbaserte og pålitelige? Mange av de nåværende metodene mangler solid vitenskapelig fundament og gir ofte feilaktige resultater, noe som kan føre til urettmessig straffeforfølgelse.

- Hvordan påvirker tap av førerkort og urettmessige anklager borgernes liv og domstolenes legitimitet? Tap av førerkort kan føre til tap av jobb, redusert livskvalitet og økonomiske vanskeligheter, i tillegg til at det kan svekke tilliten til rettssystemet.

- Kan vi stole på at domstolene utmåler straff med utgangspunkt i prinsippet om at tvilen skal komme den tiltalte til gode? Vi vil undersøke om domstolene klarer å opprettholde dette grunnleggende prinsippet i lys av dagens praksis.

 

Vi vil diskutere påliteligheten og rettferdigheten bak politiets metoder for å vurdere kjøreevne og promille i narkotikasaker ved trafikkontroller. Spørsmålet om hvorvidt disse metodene er forskningsbaserte og pålitelige står sentralt, og vi vil også belyse de alvorlige konsekvensene dette kan ha for den enkelte borger og for domstolenes legitimitet. Mange har mistet førerkortet på feilaktige grunnlag, noe som har dramatiske følger for deres liv. Vi ønsker en åpen og kritisk diskusjon om disse viktige spørsmålene. Arrangementet vil inkludere en debatt med representanter fra relevante sektorer, som justismyndighetene, offentlige utvalg, brukerrepresentanter og forskere. Gjennom paneldebatter og spørsmål fra publikum ønsker vi å belyse problemene og diskutere mulige løsninger. Vi oppfordrer publikum til å delta aktivt i diskusjonen for å sikre en bred og nyansert debatt. Dette arrangementet er for alle som er opptatt av rettssikkerhet, trafikksikkerhet og menneskerettigheter.

10.30 -12.00
Arrangør: KORUS

12.30 - 13.30 - ET LIV I ENSOMHET ELLER EN PLASS I SAMFUNNET?
Arrangør: Frelsesarmeen
Hvordan kan vi som samfunn ta imot personer som har sonet for seksuallovbrudd?
Antallet personer som dømmes for seksuallovbrudd har økt kraftig de siste årene. Andelen innsatte som soner for seksuallovbrudd økte fra 6 % i 2000 til 25 % i 2020 (KDI). Disse personene skal løslates fra fengsel og skal ut i samfunnet igjen. Å løslates etter å ha sonet en dom for seksuallovbrudd kan være krevende for innsatte, og det kan skape uro i familier og lokalsamfunn.

Seksuallovbrudd kan ha store omkostninger for ofre og pårørende. Mange er skeptisk til å få personer som har begått seksuallovbrudd som sin nabo eller kollega. Samtidig kan risikoen for nye lovbrudd øke dersom personer opplever isolasjon, psykiske belastninger og ensomhet over tid. Det er derfor behov for at samfunnet tar imot innsatte, på tross av handlingene de har begått. Denne prosessen er det knyttet mange dilemmaer og utfordringer til.  Hvordan kan løslatte reintegreres på en trygg og god måte, som ivaretar alle parter?

Frelsesarmeen inviterer Kriminalomsorgen, behandlingstilbud og andre organisasjoner til debatt om temaet.

Vi spør blant annet:

  • Hvilke behandlings- og rehabiliteringstilbud er tilgjengelig i Kriminalomsorgen for innsatte som har begått seksuallovbrudd? Hvilken betydning har dette for tilbakefallsrisiko?
  • Hva vet vi om grad av tilbakefall til ulike typer seksuallovbrudd?
  • Hvordan opplever personer som har sonet for seksuallovbrudd, tiden etter løslatelse?
  • Hvordan tar vi som samfunnet imot disse menneskene? Hva kan gjøres annerledes?
  • Hvilken betydning har organisasjonenes arbeid?
  • Hvordan kan pårørende og fornærmede ivaretas i en slik reintegreringsprosess?