Torsdag 9. juni mottok avdelingen Helse Sør-Øst Forbedringspris for arbeidet med modellen. Prosjektet har resultert i færre avslag, kortere ventetid og raskere utredning for pasienter som henvises til avdelingen, forteller Geir Ebbestad, avdelingsleder for rus- og avhengighet.

Mer effektiv kartlegging

Modellen har ført til at ARA kartlegger pasientene raskere enn landsgjennomsnittet. Avdelingen med sine fem poliklinikker har redusert ventetiden fra 38 dager i 2018 til 25 dager så langt i 2022.

"Avdelingen har gjennomført et systematisk forbedringsarbeid i en krevende tid med pandemi", skriver nominasjonskomiteen i sin begrunnelse. Avdelingen ligger nå på topp nasjonalt når det gjelder måloppnåelse for forløpstider.

Det er veldig hyggelig å få anerkjennelse for noe alle i ARA har jobbet mye med. Men det viktigste med dette prosjektet er hva det betyr for pasientene, som nå venter kortere på behandling.
Assisterende avdelingsleder Gro Helen Øiestad Nordberg.

Modellen kort fortalt:

  • Alle pasienter som henvises til poliklinisk behandling gis rett til oppstart pakkeforløp
  • Pasientene får tilbud om time til basiskartlegging innen 14 dager
  • Basiskartlegging gjennomføres ut fra en omforent mal av tverrfaglig sammensatte team med erfarne klinikere/ spesialister
  • Pasientene oppfordres til å ha med henviser og/eller pårørende i basiskartleggingen
  • Etter basiskartlegging diskuteres resultatet med pasienten (og eventuelt henviser/pårørende som deltar) og pasienten gis enten tilbud om videre pakkeforløp eller skrives ut
  • For pasienter som videreføres i pakkeforløp lager de som gjennomførte basiskartleggingen en tentativ behandlingsplan og overlater forløpet direkte til en egnet behandler

Mindre tid på ​administrasjon

- Ved å gå igjennom og effektivisere arbeidsprosessene har vi minimert bruk av tid knyttet til vurdering av henvisninger. De aller fleste pasientene tilbys nå time for basiskartlegging svært kort tid etter at henvisning er mottatt. På denne måten kan vi bruke mindre tid på administrasjon og mer tid og kompetanse i et første møte med pasienten, sier assisterende avdelingsleder Gro Helen Øiestad Nordberg.

Den tiden og de ressursene som tidligere ble brukt til å vurdere henvisninger, brukes nå til basisutredninger i form av fysiske møter med pasientene.

Ved å utvikle en standardisert oppstartsmodell har avdelingen sikret felles praksis ved alle avdelingens poliklinikker, slik at pasienter skal få samme opplegg og tilbud uavhengig av hvor de bor.

Stort engasjement i poliklinikkene

ARA har fem poliklinikker i tillegg til fire døgnseksjoner spredt i Ahus sitt opptaksområde. Mye av arbeidet har vært lagt ned ute i den enkelte poliklinikk.

De ansatte i ARA har lagt ned en fantastisk innsats. Arbeidet har berørt alle våre ansatte på poliklinikk, og har til tider vært krevende. Men, vi har hele tiden fokusert på at dette skal føre til bedring for våre pasienter, og de ansatte har vært engasjerte hele veien.
Assisterende avdelingsleder Gro Helen Øiestad Nordberg.

Ønsker å satse videre

ARA ønsker å satse videre, og har nylig tilpasset og tatt i bruk den samme modellen for primærhenvisninger til avrusning og til oppstart i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

ARA har om lag 800 pasienter i LAR og avdelingsleder Geir Ebbestad forteller at den nye modellen har medført betydelig enklere og raskere tilgang til LAR, både ved inklusjon og reoppstart etter drop out - samtidig som de har klart å beholde lik rett til like tjenester i hele opptaksområdett uten å gå på akkord med kvaliteten i tjenestene. 

Vi gratulerer Ahus med godt innovativt arbeid. Et arbeid som vi håper vil inspirere andre til å gå gjennom egne rutiner for vurdering og kartlegging.