Hvilke pakkeforløp kommer først?
De tre første pakkeforløpene er:

- Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
- Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne
- Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge

Hva er pakkeforløp?
- Pakkeforløp er et utviklingsarbeid og utarbeides i tett samarbeid med brukere og fagmiljø i alle relevante tjenester. Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og likeverdig behandling. Brukermedvirkning er sentralt i arbeidet og må sikres om vi skal få til bedre tjenester for pasienter og pårørende, skriver Helsedirekoratet på sin nettside.

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normgivende forløp for utredning og behandling. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer og veiledere der disse finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus.

– Helsedirektoratet har opprettet tverrfaglige arbeidsgrupper som utarbeider utkast til pakkeforløpene. Forløpene skal være til hjelp for pasienter, pårørende og tjenestene.

Mål for pakkeforløpene
Helsedirektoratet beskriver fem mål for pakkeforløpene:

1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
2. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
3. Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
4. Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
5. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Helsedirektoratet ber om høringsinnspill
Helsedirektoratet ber spesielt om innspill på om utkastene:

-Bidrar til å oppnå de fem målene som er beskrevet over?
-Fremstår som nyttig for brukere/pasienter, pårørende og tjenestene?
-Bidrar til god forløpskoordinering?
-Har målepunkter og forløpstider som er relevante og nyttige?

Se mer informasjon på høringssiden.