Antall overdosetall holder seg jevnt høyt
Antall narkotikautløste dødsfall de tre siste årene har vært jevnt høye; 282 personer døde i 2016 -en liten nedgang fra 2015 hvor 289 døde, men høyere enn i 2014 da 266 personer døde.

De aller fleste dødsfallene skyldes overdoser (210), etterfulgt av selvmord (44). Deretter følger psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk (18). I perioden 2003 til 2016 har dødstallene variert rundt et relativt stabilt gjennomsnitt på 264 dødsfall per år.

De nye tallene viser også antallet dødsfall som skyldes alkoholbruk. Disse tallene har også ligget stabilt de siste to årene - 336 i 2016, mot 352 året før. De fleste dør av alkoholisk leversykdom (140) eller psykiske lidelser og atferdforstyrrelser som følge av misbruket (135).

For første gang er ikke heroin lenger den hyppigste dødsårsaken, men legemidler med halvsyntetiske opioider som morfin, kodein og liknende. Inndelingen etter type opioider: legemidler med halvsyntetiske opioider som morfin, kodein og liknende (35 prosent), heroin (27 prosent), metadon (13 prosent) og syntetiske opioider som eksempelvis buprenofin, fentanyl og petidin (11 prosent). Folkehelseinstituttet

Nedgangen i metadon som årsak til overdoser er markant fra tidligere år. Fra sitt høyeste nivå i 2012 på nær 25 prosent til 13 prosent i 2016. Folkehelseinstituttet skriver at de fleste overdosedødsfall inkluderer obduksjon, og at flere narkotiske stoffer og legemidler påvises i de aller fleste tilfellene. Det kan være vanskelig å avgjøre om døden skyldes inntak av ett enkelt stoff eller kombinasjonen av flere stoffer.

Bruken av fentanyler (opioid/ syntetisk smertestillende medikament) har vokst i land som USA og Sverige, men er foreløpig lite utbredt i Norge -vi har likevel fire registrerte dødsfall det siste året.

Seks av ti overdosedødsfall skjer hjemme. Andelen kvinner blant de avdøde har økt fra 25 prosent (stabilt fra 2011-2015) til 31 prosent. Gjennomsnittsalderen til de døde har økt jevnt fra 36 år i 2006 til 44 år i 2016. I 2016 var gjennomsnittsalderen for avdøde menn 42 år og for avdøde kvinner 49 år.

Alvorlig økning i Hordaland
Mens det er registrert en liten nedgang i Oslo i overdosedødsfall (fra 58 til 53) er 50 overdosedødsfall registrert i Hordaland. En økning fra 29 i 2015 og 41 i 2014. Ut i fra befolkningsgrunnlaget er dette foruroligende. 

Antallet rusutløste dødsfall er høyt i hele Nord-Europa. Vi vet at det er usikkerhet i tallene, og at ulike land har ulike rutiner for registrering. Norge ligger uansett høyt på overdosestatistikken sett ut fra innbyggertall.

Mørketall?
Inntak av narkotika kan ha betydning også ved andre dødsfall, for eksempel ved sykdom som smitter ved sprøytebruk (Hepatitt og HIV) og ved trafikkulykker og annen voldsom død. Slike dødsfall er ikke medregnet i tallene som Folkehelseinstituttet presenterer. Det kan også være mørketall knyttet til drap framfor selvmord.

Ny overdosestrategi?
Fagrådet er orientert om at det foregår en dialog om en fortsettelse av den nasjonale overdosestrategien som løper ut 2017. Så lenge overdosene fortsetter må vi tørre å diskutere større endringer i hvordan ruspolitikken skal ha større grad av verdighet og være et bedre svar på folks problemer. På så kort sikt har ikke dagens overdosestrategi hatt særlig effekt, skriver Folkehelseinstituttet. Vi må legge fordommer og moralske holdninger bak oss og ta inn over oss det faktum at dagens ruspolitikk, rusbehandling og oppfølging fungerer for dårlig for en større del av de rusavhengige. Fagrådet ser med optimisme på arbeidet med å flytte oppfølgingen fra justis til helse.