Rapporten viser:

  • økning i antall pasienter som mottar behandling
  • økning i antall utskrivninger
  • økning i antall oppholdsdøgn
  • økning i polikliniske konsultasjoner
  • økning i dagbehandling
  • reduksjon i antall fristbrudd sammenliknet med 2016

Antall pasienter 
Antall pasienter som mottok behandling i 2017 var 33 191. Det er en økning på 5,7% fra 2016.

Nær to av tre pasienter i rusbehandling er hjemmehørende i Helse Sør-Øst.

Rundt 20% kommer fra Helse Vest, 10% fra Helse Midt og ca 6% fra Helse Nord. 176 personer fikk hjelp hos en virksomhet under ordningen Fritt behandlingsvalg i 2017. Dette gjelder dem som ikke har avtale med et regionalt helseforetak.

Polikliniske kontakter
Antall polikliniske kontakter fortsetter å øke. I 2017 var det 587 739 polikliniske kontakter. Det er en økning på hele 19,5 %. Rapporten peker på at en av de viktigste årsakene til økte kontakter er at flere og flere helseforetak deler ut LAR medikamenter i egen poliklinikk fremfor via apotek. Utdeling av LAR medikamenter er å anse som poliklinisk kontakt. Helse Midt har en liten økning, mens de tre andre foretakene hadde en kraftig økning.

Døgnopphold
I 2017 var det 641 718 oppholdsdøgn  innenfor TSB. Det er en liten økning i forhold til 2016. Det er først og fremst Helse Vest som bidrar til dette med en betydelig økning. I tillegg kommer 12-trinnsklinikken utenfor Bergen som kun rapporterer i forhold til Fritt behandlingsvalg. Både Helse Sør-Øst og Helse Midt har en liten nedgang. I Nord er det en liten økning.

Antall utskrivninger er i overkant av 145oo, noe som gir en ca oppholdstid på 44 døgn pr pasient. Det tallet er relativt stabilt de siste årene.

Alder og kjønn
Én av fire i behandling er mellom 30-39 år. Alle aldersgrupper med unntak av dem under 18 år øker innenfor TSB. Etter aldersgruppen 30-39 år er det 40-49 som er den nest største gruppen. Alderen på dem i behandling øker for hvert år og andelen over 70 år øker prosentvis mest. Men her er antallet relativt totalt sett lite.

Fremdeles er to av tre i behandling menn, mens én av tre er kvinner. Det er tall som i en årrekke har holdt seg stabile.

Alkohol mest brukte rusmiddel
53% av dem som er til behandling oppgir alkohol som sitt hovedrusmiddel. 15% cannabis, 11%  amfetamin og 4% oppgir heroin/opium som sitt hovedrusmiddel. De som oppgir alkohol som sitt hovedproblem er betydelig eldre ved behandlingsoppstart enn de som søker behandling for illegale rusmidler.