Bakgrunnen for invitasjonen var et brev til helseministeren hvor organisasjonenes stiller spørsmål ved om helsetjenestene til rusavhengige er basert på brukeres eller systemets behov.

Et samlet nettverk
Bruker- og pårørendeorganisasjonene i rusfeltet retter i brevet en samlet bekymring mot uhensiktsmessig variasjon i måten rusavhengiges behov blir møtt i spesialisthelsetjenestene i Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB).

Det kan virke som T, som i TSB skal indikere Tverrfaglighet, like gjerne kunne vært et utrykk for den Tilfeldigheten brukerne møtes av. Variasjonen henger ofte sammen med fagpersoners fortolkning av oppdragsdokumenter, veiledere, retningslinjer, forskrifter og lovverk.
Bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet

De har gjennom grundig gjennomgang av offentlige tall oppdaget stor geografisk og regional variasjon i vurdering og tildeling av behandlingsnivå (poliklinisk- og døgnbehandling) for nyhenviste til TSB.

Vi har gjennom en årrekke sett at tjenestene håndterer våre behov ulikt, og vi mener det må mer handling, styring og kontroll fra sentralt hold for å endre dette.
Bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet

Brukers stemme og ønske skal vektlegges i vurderingen
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet sier at brukers stemme og ønske skal vektlegges i vurderingen av behandlingsnivå. Organisasjonene etterspør hvordan og om dette blir etterfulgt. De er ofte i kontakt med brukere/pasienter uten fast bolig som ønsker døgnbehandling og blir gitt rett til poliklinisk behandling.

Å tro at pasienter uten fast bolig er gode på å følge opp polikliniske avtaler er i beste fall naivt, i verste fall et overgrep og en krenkelse. Vi snakker her om en brukergruppe med store somatiske helseutfordringer og høy dødelighet.
Bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet

Viktige problemstillinger
Fra HOD stilte statssekretær Anne-Grethe Erlandsen, fagdirektør Christian Sohlberg og seniorrådgiver Tore Sørensen. De takket organisasjonene for arbeidet som ligger bak brevet og mener at brevet peker på viktige problemstillinger. De vil arbeide videre med saken og ha dialog med helseforetakene knyttet til kvalitet på prosedyrer og praksis.

HOD roste videre organisasjonene for å stå sammen i viktige saker som kan løfte kvaliteten i tjenestene.