I dag kom nyheten om at Omar Samy Gamal fra SV blir byråd i Oslo med ansvar for rusfeltet i samme by. Han overtar for Tone Tellevik Dahl som går av som byråd. Gamal er 27 år, yrkesfaglærer og har vært med i SVs delgasjon som har forhandlet frem byrådserklæringen.

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid består, men deles i to byrådsområder. Robert Steen blir byråd for for helse, eldre og innbyggertjenester og Gamal for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. 

Helse og rus delt under forskjellige byråd
Byrådsområdet for arbeid, sosiale tjenester og mangfold omfatter tjenester innen arbeid, bolig og velferd, NAV, rusfeltet, boligsosialt arbeid, barne- og ungdomsarbeid, flyktninger, integrering og mangfold, hjelpemiddelformidling, tilrettelagt transport og virksomhetsstyring av Velferdsetaten.

Det finnes sjelden rett organisering, men i Oslo vil rus ha en annen ansvarlig byråd enn helse. Det er en endring av den trenden som har foregått de siste årene hvor rusfeltet legges sammen med helse.

I den nye byrådserklæringen som ble presentert mandag skriver byrådet:
-At de skal føre en kunnskapsbasert og fordomsfri politikk for rusfeltet, med mål om bedre helse og livskvalitet for rusavhengige, godt helsestell, tilgjengelige tjenester og færrest mulig overdoser og alvorlige skader. Hjelp skal tilbys uten at det stilles krav om rusfrihet, og den skal være tilgjengelig raskt og utfra den enkeltes behov.

Oslo skal være en pådriver for at rusproblemer møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester, ikke bøter og straff. Rusavhengige skal ikke oppleve å bli jaget fra sted til sted. Byrådet ønsker å gå fra en institusjonsbasert rusomsorg til boligtilbud i egen bydel med desentraliserte tjenester der folk bor. De som ønsker helt rusfrie alternativer skal få det. Aktivitetstilbud og mulighet for arbeid er viktige virkemidler i byrådets rusarbeid.

Dette er i tråd med den russtrategien som Oslo kommune har og som bystyret enstemmig tok til orientering i 2018.

Oslo - egentlig 15 kommuner
Oslo driver annerledes enn andre norske kommuner. Bydelene, 15 i alt, er å anse som en kommune og byrådet sender hvert år tildelingsbrev til bydelene. Det samme får etatene som er kommuneovergripende slik som Velferdsetaten. Velferdsetaten driver de kommunale institusjonene.

Desentralisering av tilbud
Velferdsetaten "rammes" av den dreining som beskrives fra institusjonsbasert til egen bolig i bydel. Det er en utvikling som de aller fleste er enig i, er en riktig vei å gå. Det vil alltid være diskusjon rundt tempo og hvorvidt bydelene er klare til å ta ansvaret. En forutsetning er at tilbudene som etterspørres desentraliseres. Derfor vil byrådet desentralisere utdeling av brukerutstyr, feltpleie og dagtilbud.

Mandag var nær 100 ledere innenfor Velferdsetaten samlet for en gjennomgang av hvordan Oslo kommune ligger an i forhold til strategien og regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet. Fagsjef for rus i byrådsavdelingen, Stian Biong, orienterte om status. Mange av tiltakene er igangsatt og innen utgangen av 2020 skal de fleste være oppfylt.

Bydelene betaler egenandel når deres beboere bruker Velferdsetatens institusjoner (ikke akutthjelp). Bydelenes egenandel ble økt med 50% fra 2018 til 2019 og ytterligere 50% i 2020. Det vil si at betalingen i 2020 er doblet fra 2018 til 2020. Det er all grunn til å tro at det bety færre kommunale institusjonsplasser.

Resultater for Brukerplan kartleggingen ble også presentert for lederne i Velferdsetaten. 9367 personer er kartlagt innenfor psykisk helsevern og rus. Utfordringene er mye det samme som resten av landet, men på et område skiller Oslo seg ut. Det er flere med alvorlige lidelser både innenfor psykisk helsevern og ROP enn andre steder.