Den europeiske narkotikarapporten 2020 viser utviklingen av tilgjenglig og bruk av narkotiske stoffer i EU + Tyrkia og Norge. Det er krevende å samle inn og analysere data fra så mange land. Det innebærer at årets rapport baserer seg i stor grad på tall fra 2018.

Hovedfunn
I årets rapport legges det vekt på økt tilgjenglighet av alle typer narkotiske stoffer og økt renhet i stoffene. Det pekes på at mer av produksjon flyttes til Europa, samt at det er en økning i beslag av narkotika som transporteres sjøveien. Beslagene er større og kriminelle infilterer logistikkjeder, innførselsruter og store havner. Det ser man med store beslag i havnene i Spania, Nederland og Belgia.

Kokain får en større og større plass i Europa. Slik er det også i Norge viser Føre var kartlegginger i de store norske byene. I Norge er det et økende problem, selv om totalmengden er relativt liten.  Renheten på kokain er også økende og gjennomsnittlig renhet er mellom 53% og 69% i de fleste land.

Av de 45 byene som har data for kokainrester i klokakken har 27 en økende trend, 10 en stabil trend og 8 byer har en nedadgående trend. Mange land rapporterte om økende andel nye pasienter i behandling som har kokainproblemer og det rapporteres også om mange akuttinnleggelser som følge av kokainbruk.

Det er også interessant å se at det tar gjennomsnittlig 11 år fra førstegangs bruk av kokain til første inntak til behandling. 

Heroinbrukere er en aldrende brukergruppe og det er en nedgang i antall førstegangsbrukere. Dette til tross et økende volum som beslaglegges. Økt tilgjengelighet og færre brukere bekymrer forskerne og det er behov for å følge godt med om det blir økt etterspørsel. Opioider, ofte i kombinasjon med andre stoffer, påvist i de fleste overdosedødsfall.

Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet i Europa. Drøye 25 millioner har prøvd cannabis en eller flere ganger siste 12 måneder. Som mange har pekt på tidligere, så er det en generell økning i THC innhold i både marihuana og men særlig i hasj. I de fleste land som har undersøkelser viser en økning i bruk blant dem under 35 år.

Det er også en økning i antall mennesker som blir innlagt til rusbehandling knyttet til deres cannabisbruk.

MDMA-produkter har en innovativ og økende produksjon i Europa. Det antydes i rapporten at det høye MDMA innholdet i tablettene og renheten i pulveret skyldes produksjonen i Europa. Dette utgjør en betydelig helserisiko mener EMCDDA. 

Psykoaktive stoffer som introduseres på markedet har stabilisert seg, men mer enn 50 nye stoffer ble registrert. På slutten av 2019 var det 790 psykoaktive stoffer som ble overvåket av EMCDDA. Dette er et bredt spekter av narkotikatyper og inkluderrer sentralstimulerende, syntetiske cannabinoider, benzodiazepiner, opioider, hallusinogener og dissosiative stoffer.

Overdoser
Det anslås at tilsammen 9200 mennesker døde av overdose i EU + Tyrkia og Norge. Det spesielle er at antallet under 30 år faller, mens antallet over 30 år øker. Særlig økning finner en i aldersgruppen 50+. Det tilsier at overdosedødsfall i økende grad kan assosieres med eldre langtidsbrukere.