Dette er særlig aktuelt siden regjeringen har vedtatt å avvikle denne valgmuligheten (Fritt behandlingsvalg) i løpet av året.

Antall oppholdsdøgn inn under Fritt behandlingsvalg er 54 175, noe som utgjør 8,5 prosent av alle oppholdsdøgn i TSB i 2021. Kostnaden ligger da rundt 200 millioner kroner. Inkludert i dette ligger IKKE de institusjonene som har avtale med et regionalt helseforetak og er godkjent av Helfo som Fritt behandlingsvalgsinstitusjon.

Tallene er hentet fra Helsedirektoratets rapport IS-3037 Aktivitetsdata tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2021.

Antall pasienter fordelt på regioner
Helse Sør-Øst har nesten 63 prosent av alle pasienter i TSB. Helse-Vest har 20 prosent, Midt 10,7 prosent og Nord 6,8 prosent. Men det er kun i Helse Midt-Norge at det har vært en økning i antall pasienter. 

Pasienter som har vært i behandling i flere helseregioner telles flere ganger, derfor blir det mer enn 100 prosent.

Poliklinikk
Antall polikliniske kontakter i 2021 var nesten 600 000 kontakter. Det er omtrent det samme som i 2020, med den forskjellen at antall direkte kontakter økte igjen.

Første året i pandemien økte antall telefon- og digitale konsultasjoner. Det er redusert med 7 prosent i 2021. Men fremdeles er det nesten 50 prosent høyere enn før pandemien.

Alder og kjønn
Kjønnsfordelingen holder seg stabil. To av tre pasienter er menn. 

Fortsatt er det flest i aldersgruppen 40-49 år som får hjelp. Generelt er det mulig å si at andelen eldre som får hjelp går opp, mens andelen yngre synker noe.

203 pasienter som fikk hjelp i TSB var under 18 år. Det er verdt å merke seg at en stor andel av disse (70 personer, 34,5 prosent) fikk hjelp i Helse Vest. Det kan ha sammenheng med satsningen URO (Ung Rus Oppdagelse) som er et gratis lavterskeltilbud som skal gjøre det enklere for unge mellom 15 og 25 år å komme i kontakt med behandlere innen rusmedisin, i spesialisthelsetjenesten. 

Det er også interessant å se at 657 personer over 80 år fikk hjelp i TSB i 2021. Det er en økning på 17 prosent fra 2020. Men samlet sett utgjør de under 18 og de over 80 år en liten andel av det totale antallet som fikk hjelp.

Alkohol og heroin fortsatt på topp
42 prosent av de innlagte har alkohol som sitt hovedrusmiddel, mens 22 prosent har opiater.

For poliklinikk er tallene 19 prosent alkohol og 30 prosent opiater. Den store andelen på opiater er mest sannsynlig LAR-pasienter. Fem prosent av døgnpasienter og seks prosent av polikliniske pasienter har cannabinoider som sitt hovedrusmiddel. 

Ventetid, nyhenviste og venteliste
Gjennomsnittlig ventetid er 33 dager som er én dag mer enn i 2020. Antall nyhenviste er nesten 14 000 personer, noe som er omtrent på samme nivå som i 2020. Det har imidlertid vært en nedgang på nesten fire prosent fra før pandemien.

Med nyhenviste menes antall henvisninger til elektiv behandling som er vurdert og satt på venteliste i løpet av perioden. Definisjonen av nyhenviste tar utgangspunkt i alle henvisninger som er vurdert og gitt rett til helsehjelp i løpet av en periode, uavhengig av når henvisningen ble mottatt. 

Pr 31.12.21 ventet 1200 personer på behandling og ut fra tallene kan vi si at de aller fleste har fått et tilbud i løpet av seks uker. 

Utredning versus behandling
38 prosent av pasientene i TSB blir henvist til utredning. Innenfor somatikk og psykisk helse er tallene rundt 80 prosent. Hvorfor det er en slik forskjell er det ulike meninger om. Noen mener at andelen som henvises til utredning er alt for lav og at det må gjøres grep for å øke andelen. Andre forklarer det lave tallet med god kompetanse i kommunene om hva som er riktig behandling for akkurat denne innbyggeren.

Forventet utvikling
Det blir mye spennende som skjer innenfor rusfeltet de neste årene. Høsten 2021 kom en ny modell for fremskrivninger i tverrfaglig spesialisert behandling. Vi har også fått ny regjering som har varslet en behandlingsreform, avvikling av godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg, Nasjonal helse- og sykehusplan blir til Nasjonal helse- og samhandlingsplan og flere tror Helse Sør-Øst vil si opp sine avtaler med de ideelle aktørene og utlyse nytt anbud. 

Våre refleksjoner
De videre formuleringene står for Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, sin regning;

At vi i løpet av de neste fire årene får færre døgnplasser i TSB og mer polklinikk ligger i den nye modellen for fremskrivning. Jan Gunnar Skoftedalen var til stede på presentasjonen og opplevde nærmest eufori blant annet fra daværende helseminister Bent Høie, over denne modellen. Siden Helse Sør-Øst er omtrent 60 prosent av hele TSB er det grunn til å tro at det blir størst nedgang der. 100 færre døgnplasser i hele landet er antydet samt at noen flere plasser forbeholdes ROP-pasienter. Hvor mange av de 100 som skal tas ned i Helse Sør-Øst vites ikke, men minst 60 plasser bør forventes. I tillegg kommer endringen av målgruppe for noen av plassene. Innenfor poliklinikk forventes økningen blant dem med alkohol som hovedrusmiddel. 

Forebyggings- og behandlingsreform, som regjeringen fremmer, tyder på at vi får en Samhandlingsreform 2.0 som fortsetter å flytte oppgaver fra spesialisthelsetjenesten og over til kommunene. Kommunene får økt behandlingsansvar for flere i pasientgruppen. Det krever ytterligere ressurser til kommunene.

Hva det konkret innebærer får vi ikke vite før i 2023 da regjeringen vil legge frem sin forebyggings- og behandlingsreform som en Stortingsmelding. Her vil eventuelle lovendringer og budsjettvedtak også fremmes. Arbeidet er godt i gang og Helsedirektoratet jobber i disse dager med utfordringsbildet. 

Avslutningsvis er det grunn til å anta at resten av 2022 blir et relativt rolig år i rusfeltet. Helse Vest vil gjennomføre sin anbudskonkurranse, noe flere institusjoner naturlig nok vil synes er spennende. Nye avtaler vil gjelde fra 1.1.2023.

I 2023 og 2024 vil vi se resultatene av regjeringens politikk på området, med de endringer som vil fremkomme i Stortingsmeldingen. Helse Sør-Øst har mest sannsynlig sin anbudskonkurranse i gang hvor utfallet er høyst usikkert, men at noen avtaler med ideelle ikke videreføres er sannsynlig.

Midt i alt dette går det en diskusjon om den videre skjebnen for NK-TSB og NK-ROP som står i fare for å avvikles i sin nåværende form fra 2024. Så det er fortsatt bruk for et sterkt Fagråd som arbeider for rusfeltets beste slik at tilbudet til personer med rusrelaterte problemer blir styrket både på ressurssiden og på kvalitet.