Innenfor de fire regionale helseforetakene (RHF) er det imidlertid store forskjeller.

Samlet vekst
Selv om det var nedgang på 1,7 prosent fra 2018 til 2019, har det i perioden 2008 - 2019 vært en samlet vekst til rusbehandling på 51 prosent. Av de totale kostnadene til spesiallisthelsetjenesten (151,6 milliarder) bruker TSB 3,6 prosent. 

Den gylne regel
Det har vært et uttalt mål for regjeringen siden 2014 at psykisk helsevern og TSB skal ha høyere prosentvis vekst enn somatikk. I perioden 2015 - 2019 har det ikke skjedd. Somatikk har hatt en vekst på 19 prosent, TSB 18 prosent og psykisk helsevern 16 prosent. Men TSB hadde fra 2015 til 2016 høyere vekst, senere omtrent lik vekst og lavere vekst fra 2018 til 2019. Den økende andel eldre oppgis som grunn til veksten i somatikken.

Regionale forskjeller
Det er store forskjeller mellom de ulike regionene både over tid (2015-2019) og fra 2018 -2019. I Helse Nord har det vært størst vekst og de oppfyller den gylne regel med god margin. Helse Sør-Øst har over hele perioden 2015 - 2019 oppfylt den gylne regel selv om det i 2018 - 2019 var noe lavere vekst i TSB enn i somatikk. 

Veksten har vært lavest i Helse Vest over tid, men Helse Vest har høyest kostnad pr pasient. Helse Midt-Norge brukte mindre reelle kroner til TSB i 2019 enn de gjorde i 2018. En nedgang på 0,5 prosent.

Kostnader pr innbygger
Den gjennomsnittlige kostnaden pr innbygger som går til rusbehandling var i 2019 på 1298 kroner. Men forskjellene er store. Helse Vest har en korrigert kostnad som er 17 prosent over gjennomsnittet, mens Helse Nord og Helse Midt-Norge har henholdsvis 15 og 14 prosent under gjennomsnittet. Det forklarer behovet for den store veksten i Helse Nord og delvis også hvorfor Helse Vest har en lavere vekst enn gjennomsnittet.

Men det er fremdeles lov å være best og fortsatt satse på denne pasientgruppen. 

På vegne av rusfeltet mener vi det er grunn til å følge med på om kostnadene til rusbehandling vil fortsette å gå ned. Det er røster som mener at TSB allerede har fått for mye. Disse tallene viser at det ikke stemmer. Noe av forklaringen på hvorfor psykisk helsevern ikke får oppfylt den gylne regel er økt bruk av polikliniske konsultasjoner. Den samme utviklingen ser vi også innenfor TSB. Slik sett skal vi ikke se oss "blind" på kostnader alene, men må også se på aktivitetstall. 

De regionale helseforetakene er bedt av Høie om å redusere de regionale forskjellene på bruk av døgn og poliklinikk. Det blir spennende å se om vi får en mer ensartet praksis som reduserer de store regionale forskjellene også på kostnadssiden.