Luke 14 er Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter. De gir ett tilbud som ofte etterspørres. Aktivitet og arbeid for personer som er på vei videre med et recoveryorientert perspektiv. Albatrossen har vært medlem siden oppstarten for snart 20 år siden.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter ble opprettet i 2003 etter initiativ fra personer som mottok substitusjonsbehandling for tidligere opiatavhengighet gjennom Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dermed har brukerinvolvering vært et viktig fokus siden oppstarten. 

Brukerinvolvering er fortsatt viktig ved Albatrossen samtidig som vi særlig de to siste årene har gjennomgått en utvikling både i forhold til hva vi tilbyr, faglig og kvalitetsmessig. 

Gammel historie og tidligere kjennskap til  organisasjoner har en tendens til stå stille selv om organisasjonen moderniseres og utvikles. Dersom noen skulle tro at Albatrossen er et tilbud forbeholdt personer som mottar substitusjonsbehandling avkrefter vi herved det. 

Albatrossen er et helhetlig rusfritt tilbud med et mangfold av aktiviteter og arbeidstreningstilbud for personer med rusmiddelutfordringer, rus- og psykiske vansker og domfelte. Vårt formål retter seg mot å bistå mennesker i deres recoveryprosess for bedret livskvalitet, økt rusmestring, symptommestring, livsmestring og samfunnsinkludering. 

Ettervernstilbudet tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes mål og behov, og kan kombineres med arbeidsforberedende trening (AFT) og LAR utdeling. Brukerne kan trinnvis øke sitt aktivitetsnivå og hva de deltar på. Dermed fungerer tilbudet både som en tiltakskjede og som et kvalifiseringsforløp. 
Du kan se informasjonsfilm om Albatrossen her 
Her kan du lese mer om Albatrossen

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

Albatrossen er en proaktiv organisasjon som til enhver tid forsøker å følge med i tiden og har fokus på brukerne. Gjennom brukerinvolvering på individ- og systemnivå, systematisk måling av brukertilfredshet, tillitsvalgtordning, husmøter, og prosjektutvikling inkluderer vi brukerne i tjenesteutviklingen. 

Vi gir varierte, helhetlige og kvalitetsmessig gode tjenester. 

Vi gjennomfører systematiske brukerundersøkelser som genererer detaljert informasjon om brukertilfredshet. Vi vet derfor at brukerne våre er tilfredse med tilbudet og opplever bedring i forhold til blant annet rus, psykisk og fysisk helse, relasjoner, skole og arbeid. 

Vi har gode kvalitets- og ledelsessystemer og er ISO 9001 sertifisert.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

2022 blir et spennende år for Albatrossen. Vi planlegger iverksetting av vårt mest omfattende prosjekt noensinne. I det brukerstyrte prosjektet utvider vi vår vanlige målgruppe til å inkludere blant annet personer med minoritetsbakgrunn og pårørende.

Prosjektet skal drives etter prinsipper for sosialt entreprenørskap med mål om å bli økonomiske bærekraftig etter fem år. I prosjektet vil vi samarbeide med en rekke aktører, både offentlige, brukerorganisasjoner og næringslivet. Mer kan vi ikke røpe om prosjektet per nå.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Hadde vi vært konge og i tillegg hatt en tryllestav ville vi fjernet all stigmatisering rundt personer med rusmiddelvansker. Begrepet tunge rusmisbrukere som omtrent dukket opp fra glemselen i forbindelse med rusreformen tidligere i år ville være forkastet en gang for alle. Det samme gjelder begreper som narkoman og alkoholiker. 

Personer med rusmiddelutfordringer ville i praksis, og ikke bare i teori fått utløst sine rettigheter på linje med andre pasient- og brukergrupper eks. innen somatikken. Vi ville innført en verdig, moderne rusreform bygget på den evidensbaserte kunnskapen som
foreligger. 

Samtidig ville vi iverksatt en ettervernsreform som sikrer de sårbare overgangene, gir gode tjenester og oppfølgingsforløp. I reformen ville viktigheten av samarbeid mellom kommunale tiltak og frivillige, ideelle organisasjoner kommet tydelig frem, og reformen ville generert løsninger som skaper større forutsigbarhet for frivillige og ideelle organisasjoner.