Luke 1 i årets julekalender er Norsk Sykepleierforbund. Dette er en av flere arbeidstakerorganisasjoner som er medlemmer hos oss i Fagrådet. En av deres viktigste oppgaver er å verne om sykepleieres interesser. Deres ønske er å være et viktig talerør og en forkjemper for et mer likestilt og rettferdig arbeidsliv.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge, i tillegg til å representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper både kan inspirere og engasjere.

 

Norsk sykepleierforbund:

Hva bør andre i rusfeltet vite om dere?

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer. Vi jobber samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk. NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus heter SPoR, og representerer sykepleiere og spesialsykepleiere innen fagfeltet, som strekker seg fra barn og unge til voksne og eldre innen både spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og private tilbydere. Sykepleie handler om å redde liv, bedre helsa og fremme håp. Sykepleiere utgjør den største profesjonen innen rusfeltet.

 Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til i 2022?

Vi har gjennomført et større prosjekt innen psykisk helse og rus. Herunder styrking av den rusfaglige kompetansen, ved blant annet etablering av kunnskapsportalen og gjennom etablering av en en master i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet. Forskriften ble fastsatt i mars 2022 av kunnskapsdepartementet. Vi har også fått opp et større engasjement og tydeliggjøring av sykepleiekompetansens bidrag innen fagfeltet gjennom faggruppen SPoR, med blant annet frikjøp av leder.  

 

2023 står for døren – hvilke prioriteringer har dere for det kommende året?

  1. Arbeide for likeverdige og tilgjengelige helsetjenester nasjonalt.
  2. Arbeide for å løse sykepleierkrisa. Det mangler pr i dag 7 000 sykepleiere og vil i 2035 mangle 28 000 (SSB).
  3. Etablering av Nasjonale handlingsplan for redusert dødelighet for mennesker som sliter med alvorlig psykisk helsesvikt og rusproblemer.
  4. Påvirke pågående politiske prosesser, blant annet: opptrappingsplanen innen psykisk helse, behandling og forebyggingsreform for rusfeltet, helsepersonellkommisjonen og nasjonal helse og samhandlingsplan.

2023 blir reformenes år i rusfeltet, sier regjeringen – hvis dere var kongen av rusfeltet, hva ville dere tatt tak i aller først?

Skikkelig finansiering av kommunale tilbud. Alle må sikres et verdig botilbud, grunnleggende helsetjenester og muligheter til studie, arbeid og en meningsfull fritid. Nytten av et godt spesialisert tjenestetilbud er avhengig av gode kommunale tjenester.