Flere brukere har allerede startet opp.

Større fleksibilitet i medisinvalg i LAR er et viktig tema da mange strever med bivirkninger og rigide henteordninger. I tillegg til Levometadon, langtidsvirkende buprenorfin har også Naltrekson kommet mer på banen.

Langtidsvirkende buprenorfin

Langtidsvirkende buprenorfin (depot) ble godkjent i sommer og er kanskje spesielt interessant for dem som  allerede har nytte av buprenorfin, men som ønsker andre rammer for henteordningen og kontroll. Medisinen kan gis som injeksjon én gang ukentlig eller månedlig.

Buvidal (Camurus) blir gitt som én enkelt injeksjon under huden (subkutant) i noen av de tillatte injeksjonsområdene på sete, lår, mage eller overarm. Du kan få flere injeksjoner på samme injeksjonssted, men de eksakte injeksjonsstedene vil være ulike for hver ukentlig eller månedlig injeksjon i minst 8 uker.
Felleskatalogen

Langtidsvirkende buprenorfin er kun annerledes enn vanlig buprenorfin ved å være langtidsvirkende, og er sånn sett ikke noen utvidelse av medikamenter i LAR. Det er å slippe den daglig hentingen – som vil være det største fortrinnet for dette alternativet, slik vi ser det. Erfaringene fra andre land viser at brukere som har stått stabilt på ordinær buprenorfin har likt overgangen til depot -varianter.

Selv om dette er “mer av det samme», er det likevel en fremgang og noe nytt. Dette vil ikke passe for alle, men for mange vil det helt bli et godt alternativ.

Levometadon

Levometadon (Levopidon) fra dne pharma ble godkjent av “Beslutningsforum for nye metoder” (nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten) 23. september. Levometadon er dobbelt så potent som vanlig metadon.

Levometadon er et viktig alternativ for pasienter som ikke tåler vanlig metadon, eller pasienter som har fått eller står i fare for å få hjertebivirkninger av vanlig metadon.

Metadon som hittil har vært brukt i Norge er racemisk metadon som inneholder en 50-50 % blanding av de to speilvendte variantene av metadonmolekylet. Den ene varianten, levometadon står for mesteparten av opioid-effekten. Den andre varianten, S-metadon har mindre opioid-effekt, men kan antagelig bidra til forlenget QTc-tid. Lang QTc-tid kan gi opphav til farlige hjerterytmeforstyrrelser.
Legemiddelhandboka.no

Levometadon tas som mikstur, vanligvis en gang daglig på samme måte som vanlig metadon. Det har vært bekymring i fagmiljøet for feildoseringer og forvekslinger og dermed fare for overdoser. Diskusjonen har pågått over flere år og både Helsebiblioteket og andre aktører har informert grundig om det nye alternativet.

Naltrekson

Naltrekson er et stoff som blokkerer virkningen av opiater. Stoffer som heroin, kodein, morfin, fentanyl og dolcontin har ingen effekt dersom man har tatt naltrekson på forhånd.

På Rusfeltets fagkonferanse 9.-10. oktober  kommer psykiater Lars Tanum, fra Akershus Universitetssykehus, for å snakke om prosjektet der ca 150 opiatavhengige pasienter får langtidsvirkende Naltrekson. Studien er kalt NaltRec-studien der pasientene får depotsprøyter med naltrekson som varer i 32 dager. Etter 28 dager får pasientene “påfyll” og i løpet av studien får de tilsammen 12 sprøyter.

Vi er spent på om resultatene kan fortelle oss noe om dette tilbudet er noe for framtidens LAR-pasienter.

Se program for fagkonferansen her

Meld deg på konferansen ved å klikke her

Større valgfrihet i LAR

Større valgfrihet innen medikamenter i LAR er noe Fagrådet har belyst i mange sammenhenger – særlig knyttet til årlige studieturer til land der valgfriheten er større, som Østerrike, Portugal og Sveits.

Ta kontakt med din LAR konsulent og forhør deg om dine muligheter dersom du er interessert!

Har du spørsmål ta gjerne også kontakt med brukerorganisasjonene:
proLAR Nett 
MARBORG