Større fleksibilitet i medisinvalg i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et viktig tema da mange strever med bivirkninger og rigide henteordninger. Dette preparatet har to type oppløsninger der en kan velge ukentlige eller månedlige injeksjoner.

Beslutningsforum for nye metoder er et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Beslutningsforumet består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. I tillegg er det en observatør fra brukerutvalgene. Bisittere: Sekretariat fra Helse Midt-Norge RHF, Statens legemiddelverk, de fire fagdirektørene, fagdirektørsekretariatet og helsedirektøren.
Nyemetoder.no

Krav om pris
Beslutningsforum stiller krav til leverandøren av preparatet - om at prisen på Buvidal er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for beslutningen tatt 17. juni. At preparatet kan tas i bruk fra 15. juli henger sammen med en forventning om at ny pris gjelder fra denne datoen.

De stiller også krav om at spesialisthelsetjenesten skal foreskrive og administrere medisinen inntil det er "opparbeidet tilstrekkelig erfaring med denne behandlingen".

Håp om flere medisinvalg
Fagrådet har i flere sammenhenger understreket behovet for større fleksibilitet i medikamentvalget i LAR. Vi er glad for beslutningen om Buvidal og håper at også Substitol, Levometadon og andre morfinpreparater vil bli tilgjengelige alternativer i framtiden.