Kvinnehelseutvalget overleverte 2. mars sin rapport til helseminister Ingvild Kjerkol. Utvalget har bestått av 18 medlemmer. Etter to års arbeid foreslår de hele 75 tiltak for å bedre kvinnehelse. 

Kjønn behandles ulikt

Utvalgleder Christine Meyer ble overrasket over at det fremdeles eksisterer så store forskjeller mellom kvinners og menns helse, og hvordan kjønn behandles ulikt i blant annet helsevesen og forskning. – Vi må ha en helsetjeneste som er oppmerksom på disse forskjellene, sier hun til Dagens Medisin.

Ny kunnskapsoversikt

Utvalget har lagt vekt på å få en kunnskapsoversikt og å vurdere hvordan kjønnsperspektivet og kjønnsforskjeller blir håndtert i helsetjenestene, utdanning og forskning. Utvalget har fått innspill fra en rekke instanser. 

Utvalget presiserer at kvinner og menn har ulik biologi og lever ulike liv. - I likestillingens navn har vi behandlet likt i beste mening. Konsekvensen har vært uheldig for kvinner, sa utvalgsleder Christine Meyer under overleveringen av rapporten 2. mars. Hun presenterte fire områder som rapporten framhever: 

  1. Lav status - for sjelden forskning og for svak finansiering av rammer knyttet til kvinnelidelser
  2. Mangelfull samordning - mangelfull satsing på overordnet nivå og mangelfull prioritering i helsetjenestene over tid
  3. Kunnskapsbroen er mangelfull. Ulik biologi er ikke vektlagt i utdanning. Symptomene kan være svært ulik mellom kjønnene. Kunnskapen når ikke fram.
  4. Kvinners stemmer får for lite gjennomslag

Kjønnsspesifikke behandlingstilbud 

Av 75 tiltak er det særlig fire som kan ha spesifikk relevans for kvinner med rusproblemer:

  • Etablere kjønnsspesifikke behandlingstilbud for kvinner og menn innen rusomsorg (tiltak 47)
  • Sikre et likeverdig helsetilbud for de mest sårbare kvinnene i norske fengsel (tiltak 48)
  • Etablere bedre systemer for kunnskapsbasert praksis i psykisk helsevern (tiltak 20)
  • Øke forskning på helsekonsekvenser av vold mot kvinner i tilknytning til samlivsbrudd (tiltak 49)

Utvalget foreslår i tillegg flere tiltak rettet mot den samiske befolkningen. Disse inkluderer å utarbeide en nasjonal handlingsplan mot samehets, sikre et likeverdig og kultursensitivt behandlingstilbud for samiske pasienter som har vært utsatt for vold og overgrep og i tillegg til å styrke krisesentertilbudet i det samiske bosettingsområdet.

Utvalget foreslår også en rekke tiltak for barn og unge, med tett overlapp inn i mot regjeringens arbeid med en forebyggingsreform.

Klikk her og les NOU 2023: 5 Den store forskjellen - Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.