Tolldirektør Øystein Børmer forteller til Dagens Medisin om en bekymringsfull beslagsrekord av Tramadol og samtidig det han kaller et framvoksende samfunnsproblem. Det er all grunn til å advare mot bruken av dette legemidlet, sier tolldirektøren.

«For første gang siden 2014 har det vært en økning i tallet på narkotikasaker sammenlignet med foregående år. Det beslaglegges også stadig mer av legemiddelet Tramadol. Det viser Kripos sin rapport om narkotikastatistikk for første halvår i 2019».
Dagens Medisin

Tramadol er et smertestillende opioid som er vanedannende og som følgelig har et stort misbrukspotensiale. I Norge er det klassifisert som reseptpliktig legemiddel, mens for eksempel Sverige, klassifiserer Tramadol som narkotika. Så langt i år har tollvesenet beslaglagt 565 000 Tramadol-tabletter fordelt på om lag 100 beslag. Av disse er det fem store innførselsaker, med 90 000–163 000 tabletter per sak.

Mer kokain og hasj – mindre metafetamin
Narkotikastatistikken fra Kripos viser at i det første halvår av 2019 er registrert 12 945 narkotikasaker, som er en økning på 8,5 % sammenlignet med samme periode i fjor.

De viktigste utviklingstrekkene som Kripos beskriver er:
• Økning i antall narkotikasaker for første gang siden 2014
• Hasj blir stadig oftere beslaglagt og har høyere styrkegrad
• Oftere beslag av store mengder kokain
• Store mengder av det opioidholdige legemiddelet Tramadol
• Nedgangen i beslag av nye psykoaktive stoffer (NPS) fortsetter

Antallet amfetamin-beslag er på samme nivå som tidligere år, men andelen metamfetamin-beslag går ned. Kun to prosent av beslagene så langt i år består av metamfetamin.

Første halvåret er det beslaglagt 105 kg kokain fordelt på 777 beslag. Tallet på kokainbeslag har økt jevnt de siste årene, - det siste året på hele 10 %. Aldri tidligere har norske myndigheter gjort flere beslag eller beslaglagt større mengder kokain i løpet av seks måneder.
Styrkegraden varierer mye, men de fleste beslagene er svært rene. Den gjennomsnittlige styrkegraden er på 60 %.

I første halvår 2019 er det beslaglagt om lag 1 800 kg cannabisprodukt fordelt på 7 339 saker. Det totale tallet på cannabisbeslag har økt med vel 10 % sammenlignet med fjoråret. Det er hasjbeslagene som øker, med hele 23 % fra 2018. Hasj blir beslaglagt i nær halvparten av alle narkotikasaker. Som ellers i Europa har styrkegraden på cannabisproduktene økt kraftig de siste årene. Blant hasjbeslagene der styrkegraden er fastsatt, er snittet for det siste halvåret 31 % THC, men variasjonen er stor; fra 1 % til 46 %.

Kripos opprettholder advarselen mot Fentanyler. Omfanget av Fentanylbeslag er likevel gledelig lavt sammenlignet med USA og Europa for øvrig. Så langt i år er det kun 10 beslag i Norge.