Dette er gode nyheter i en tid der mange er sårbare.

I går publiserte vi et åpent brev  fra bruker- og pårørendeorganisasjoner til helseminister Bent Høie, der de blant annet beskrev sterk bekymring  for at lavterskeltiltak, akuttavdelinger og behandlingsinstitusjoner stenger. Allerede i dag publiserer Helsedirektoratet konkrete anbefalinger som skal ivareta mennesker med rus og psykiske lidelser.

Anbefalingene er:

Økt oppmerksomhet ved utskrivning eller mangel på tilbud

Spesialisthelsetjenesten må i samarbeid med kommunen ha en tydelig økt oppmerksomhet ved risiko og konsekvenser dersom pasienter skrives ut eller ikke får tilbud på bakgrunn av koronavirus-situasjonen.

Kommunen og spesialisthelsetjenesten må utarbeide tydelige rutiner for utskrivning av pasienter på bakgrunn av nåværende situasjon. Dette kan for eksempel gjøres etter modellen “trygg utskrivning” fra Pasientsikkerhetsprogrammet.

Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) har utarbeidet informasjon omkring spesielle tiltak for sårbare grupper under koronavirus (uio.no)

Oversikt over pasientgruppen, vurdere risiko og prioritet og utarbeide plan
Kommunene ved rus- og psykisk helsetjeneste, må lage en oversikt over sin pasientgruppe (de som har vedtak eller er i porteføljen) og vurdere risiko og prioritet for disse.

Kommunen bør utarbeide en plan for hvordan de skal ivareta økt press på henvendelser. Det anmodes at kommunen samarbeider tett med frivillige eller andre sektorer i kommunen som kan bistå.

Kommunen må også forløpende vurdere hvilke tilbud til denne gruppen som fortsatt kan holdes åpne for å unngå økt symptomtrykk og for å redusere behov for innleggelse.

Opprettholdelse av hjemmetjenester og lavterskeltilbud

Hjemmetjenester
Det anbefales at kommunen sammen med fylkesmannen og kompetansesenteret for sykehjem og hjemmetjenester lager en plan for hvordan disse tjenestene kan opprettholdes.

Lavterskeltilbud
Kommunen sammen med frivillige, må vurdere hvordan de kan opprettholde lavterskeltilbud til denne gruppen, med tiltak som kan hindre smitte. Stenging av lavterskeltilbud som matutdeling, feltpleie ol. kan få store konsekvenser og økt press på den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Det anbefales at kommuner og frivillige organisasjoner ser på alternative måter/metoder å fortsatt ivareta målgruppen i lavterskeltilbudene for å unngå bortfall av disse.

Tilgang på brukerutstyr
Alle landets kommuner skal ha ordninger som gjør brukerutstyr for injeksjon gratis og enkelt tilgjengelig for alle injiserende stoffmisbrukere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Personer med ruslidelser er avhengig av sterilt brukerutstyr. Dersom tilgjengeligheten av slikt utstyr reduseres, vil dette føre til dårligere smitteverntiltak overfor sprøytebrukerne.

Helsedirektoratet minner kommunene om pålegget om tilgjengelighet av brukerutstyr, også under korona-epidemien.

Se Overdose – lokalt forebyggende arbeid.

Bosituasjonen
Det anbefales at ansatte i bofellesskap, akutt døgnovernatting, hospits og andre samlokaliserte boliger har ekstra oppmerksomhet på økt symptomtrykk hos beboerne og på smitteverntiltak og tilgjengelighet på dette.

Fastlege
Personer med psykisk lidelse og ruslidelse er i risikogruppe og skal bli ivaretatt på lik linje som andre risikogrupper.

Les anbefalingene med begrunnelser ved å klikke her