- I dag er de fleste utdannings- og forskningsmiljø ensidig orientert mot nevrobiologiske, psykologiske eller sosiale forståelsesmodeller, selv om mange miljø vil hevde at de har en «biopsykososial» forståelse av avhengighet. Dette kan fort oppfattes som en politisk korrekt floskel. I dette seminaret er målet å ta den «biopsykososiale» forståelsen på alvor, ved først å plukke den fra hverandre og så prøve å sette den sammen igjen. Det er en teoretisk øvelse som kan bli både lærerik og viktig for utviklingen av en agenda for forskning på avhengighet, sier KORFOR om seminaret.

Hva er KORFOR?
KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De skal fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler. Nasjonalt er det er særlig to oppgaver som KORFOR er kjent for; Brukerplan og arbeidet med å etablere Nasjonalt kvalitetsregister for behandling.

Brukerplan
KORFOR har ansvaret for Brukerplan som er et kartleggingsverktøy til bruk i kommunene. BrukerPlan kartlegger omfang og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen. Siden​ 2012 har 132 norske kommuner gjennomført kartlegginger. Flere kommuner har gjennomført kartlegginger hvert år siden 2006.

Nasjonalt kvalitetsregister
KORFOR utarbeider også et kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (ruslidelse). Målet for kvalitetsregisteret er å identifisere innhold i-, forhold og hendelser rundt behandlingsforløpet, som bidrar til mestring av avhengighet eller skadelig bruk av rusmidler.

Fagrådet gratulerer KORFOR med 10 års jubileet og ser frem til et spennende jubileumseminar.